Reference: Volume 44E (1960), Part No. 4, Section , Page 978

Judgement Details


Date
19/11/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MARY DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RELIEF" - ART. 322 TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 6 TAL-ATT XXVII TAL-1952 - GHAJNUNA SOCJALI - NATIONAL ASSISTANCE ACT. 1956 - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 109 TAL-1953 - REG. 3 (C) PUBLIC ASSITANCCE (OATHS) REGULATIONS, 1953 - SPERGUR - TRUFFA - UNICITA' TA' REAT
Summary
Il-ligi dwar l-assistenza publika tezigi illi l-gurament lill-persuna li titlob l-ghajnuna jigi amministrat bir-rispett dovut lis-solennita' ta' att hekk solenni; billi l-ufficjal li jamministrah ifiehem lil dik il-persuna li hija tkun qeghdha taghmel id-dikjarazzjoni taghha bil-gurament u bil-konsegwenzi kollha ta' gurament falz. Din it-twissija mhix imhollija fid-diskrezzjoni tal-ufficjal li jamministra l-gurament, imma hija obligatorja ghal dak l-ufficjal; u huwa ghandu jaghmilha f'kull kaz.Jekk din it-twissija ma ssirx, il-gurament ma jkunx gie prestat legalment, u kwindi jezula r-reatta' gurament falz. Pero', il-fatti jistghu jwasslu ghar-reat ta' truffa, u anki ta' kontinwita' ta'dan ir-reat. Ghax ma hemmx bzonn illi d-dikjarazzjoni menzonjera ta' min jitlob ir-"relief" tkun saret bil-gurament. Il-gurament nullament prestat ma jeskludix ir-reat tat-truffa. Il-att, mbghad,li l-persuna li hadet l-ghajnuna socjali naqset li tirrapporta lid-Direttur tas-Social Service xi tibdil f'c-cirkustanzi finanzjarji taghha hu kompenetrat fir-reat ta' truffa b'indivibbilita' guridikau naturali; u hekk ikun il-kaz ta' unicita' ghar-reat ta' truffa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info