Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 90

Judgement Details


Date
14/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
TEODORA SCHEMBRI vs GIUSEPPE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 174(3) U 792(2) TAL-PROCEDURA CIVILI - BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA - ZBALL FL-ISEM TAL-PARTIJIET
Summary
Persuna li giet notifikata b'rikors prezentat kontra taghha fil-Bord li Jirregola l-Kera fejn l-isemtaghha huwa ndikat hazin, ma tistghax, ghal hekk biss tippretendi illi s-sentenza moghtija fuq ir-rikors ma taghmelx stat di fronti ghaliha, anzi li hija nulla, jekk hija kienet maghrufa b'dak l-isemli jidher fir-rikors u ma hemmx dubju dwar l-identita` tista` tirrizulta mhux biss mill-inidikazzjoni tal-lok fejn toqghod jew fejn tahdem, izda wkoll minn kull inidikazzjoni ohra li tiswa ghall-identifikazzjoni taghha. Jekk mbaghad dik l-indikazzjoni hazina titqies bhala li tikkostitwixxi vjolazzjoni ta` forma, il-persuna nteressata ma tistghax tinvoka n-nullita` tal-atti, jekk hija ma tkun ghamlet xejn biex timpedixxi l-izball, imma anzi tkun accettat ir-rikors bl-isem hazin, tkun hadet parti fil-proceduri kollha, u dejjem dehret fil-kawza, minghajr qatt ma ssollevat illi l-isem taghha fil-proceduri huwa ndikat hazin; ghal hekk hija stess tghat kawza ghal din in-nullita`, u hadd ma jista` jibbenefika mill-agir dolus tieghu. Bl-atteggjament taghha fuq imsemmi, dik il-persuna tigi li rrinunzjat tacitamnet ghan-nulita` minnha pretiza in segwitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info