Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 26

Judgement Details


Date
27/01/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO BORG ET. vs GIOVANNI CUSCHIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - "DECONTROL" - APPELL - BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI - ORD. XIX TAL-1959
Summary
Fond offert bhala "alternative accomodation" lill-inkwilin ma hux "suitable" ghal dak li jirrigwardal-mezzi finanzjarji tal-kerrej; ghax jista' jigri illi wara ftit taz-zmien il-kerrej isib ruhu konfrontat mill-alternattiva illi, jew jaccetta li jhallas kwalunkwe kera li s-sid joghgbu jitlob, jew johrog il-barra. Peress illi l-appell mid-decizjonijiet tal-Bord tal-Kera hu espressament limitat, ujinghata biss fuq punti ta' ligi decizi fis-sentenza, ghall-finijiet tal-appell, biex jigi deciz jekk giex maqtugh sewwa l-punt tal-ligi li fuqu sar l-appell, il-fatti jridu jittiehdu kif misjuba fl-istess sentenza. B'mod illi, jekk minn dawk il-fatti jirrizulta li l-fond offert bhala "alternativeaccomodation" kien "decontrolled", minghajr ebda offerta ohra li setghet tattenwa jew tnehhi l-konsegwenzi tad-dekontroll, il-fond hekk offert mhux "suitable" ghall-kerrej, u l-funzjoni tal-Qorti tal-Appell hi ezawrita. Salvi rimedji ohra li talvolta jista' jkollu s-sid; imma mhux dak tal-appell mis-sentenza tal-Bord li cahdet it-talba ghar-ripreza ta' pussess tal-fond minhabba illi l-fond minnuoffert lill-inkwilin bhala "alternative accomodation" gie ritenut mhux "suitable" ghall-kerrej ghaxkien "decontrolled".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info