Reference: Volume 42F (1958), Part No. 4, Section , Page 1547

Judgement Details


Date
13/12/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY MICALLEF TRIGONA, P.L.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 18 TAL-KAP. 13 - ART. 658 U 352 (CC) TAL-KODICI KRIMINALI - EREDITA' GJACENTI - KURATUR - PERIKOLU FIL-BINI - UBBIDJENZA GHALL-ORDNIJIET TAL-PULIZIJA
Summary
Il-proprjetarju ta` bini li jkun fi stat ta` tigrif u ta` perikolu ghan-nies u ghall-proprjeta` ta`hadd iehor, jekk jigi avzat mill-Pulizija sabiex jaghmel dak il-bini fi stat tajjeb ta` tiswija u majibdix dak l-ordni, jikommetti kontravvenzjoni ghad-dispost relattiv tal-ligi. Jekk is-sentenza tal-Magistrat, li quddiemu jigi mressaq dak il-proprjetarju biex iwiegeb ghal dik il-kontravvenzjoni jiddikjara l-procediment ezawrit fuq il-motiv li l-inkwilini jkunu hargu mill-post, ma jistax jinghadli l-Prosekuzzjoni ma tistax tappella minn dik is-senteza billi jigi allegat li ma hemmx sentenza,la libertatorja u lanqas kundannatorja; ghax is-sentenza, fis-sens taghha ampju kif moghti fil-ligi,tikkomprendi anki kull ordni definittiv iehor, u hekk, b'din id-definizzjoni, l-Ewwel Qorti tkun helset l-imputat mill-ezekuzzjoni ta` obligu, cjoe` li jezewixxi l-ordni lilu moghti mill-Pulizija; udan hu appuntu wiehed mill-kazijiet li fihom il-Prosekuzzjoni tista` tappella. Il-fatt li l-inkwilin jkunu hargu mill-post ma jnehhix, sakemm il-perikolu ma jigix rimoss , li l-fabbrikat jista` jkun ta` perikolu ghan-nies, jekk mhux anki ghall-proprjeta` ta` haddd iehor; u l-ligi ma tezigix li jkun hemm il-perikolu ta` hsara kumulattivament ghan-nies u ghall-proprjeta`, imma jew wiehed jew l-iehor. Ghaldaqstant, avvolja l-inkwilini jkunu hargu mill-post, hemm il-kontravvenzjoni tal-proprjetarju; u kien ikun assurd li wiehed jezigi li, biex tigi ntegra l-kontravvenzjoni tal-proprjetarju; ukien ikun assurd li wiehed jezigi li, biex tigi ntegrat l-kontravvenzjoni, l-inkwilin ghandu jibqa`fil-post waqt li jipperdura l-perikolu, bi skapltu potenzjal tal-inkolmita` tieghu. Lanqas ma jiswabhala difiza tajba l-fatt illi l-proprjetarju huwa kuratur ta` eredita` gjacenti, u li ma ghandux fondi biex jiffronteggja l-ispiza ghax l-eredita` hija passiva. Ghal din id-diffikulta` hemm rimedjiohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info