Reference: Volume 43A (1959), Part No. 1, Section 1, Page 32

Judgement Details


Date
16/01/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
TESSIE CINI vs JOSEPH ROSSIGNAUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARBITRU - ART 15, 43(1), U 44 TAL-ATT VI TAL-1956 - IMPJEGAT - PRINCIPJU TA' IMPORTANZA - PROVA - SIGURTA' NAZZJONALI
Summary
Persuna assikurata taht l-Att dwar is-Sigurta' Nazzjonali, u li tkun registrata bhala dizokkupata, titlef il-beneficcju ghal dizimpjeg ghall-perijodu ta' mhux aktar minn sitt gimghat, jekk hija tittraskura milli tavvantaggja ruhha minn okkazjoni ta' impieg li jigi lilha offert u li fl-opinjoni tad-Direttur tal-Emigrazzjoni, Xoghol u Ghajnuna Socjali, tkun xieraq ghaliha. Mid-decizjoni tad-Direttur jista' jkun hemm appell quddiem l-Arbitru mwaqqaf b'dak l-Att, jekk tkun kwistjoni ta' ligi jew principju ta' importanza li jitqanqal dwar dik id-decizjoni. Jekk id-Direttur ikun iddecieda li jippenalizza lill-haddiem ghax deherlu li x-xoghol minnu offert lil dak il-haddiem kien xieraq, certamentebda kwistjoni ta' dritt ma tkun involuta f'dik id-decizjoni; imma jibqa' li wiehed jara jekk il-motiv avanzat bhala aggravju mill-haddiem, fis-sens li x-xoghol lilu offert ma kienx xieraq ghalieh, jistax jinvolvi principju ta' importanza li jirrendi appellabbli dik id-decizjoni tad-Direttur. Il-fraz "principju ta' importanza" ghandu jiftiehem li tfisser kwistjoni ta' fatt li hi ta' importanza kbira ghax taffetta numru kbir ta' kazi fejn il-fatti materjali jkunu l-istess; u l-fattijiet sostanzjali jkunu l-istess meta, non ostante li d-dettall ta' kull kaz jkun jista' jiddifferixxi wiehed mill-iehor, huma jwasslu ghall-enuncjazzjoni ta' regola wahda jew ta' principju wiehed li johorgu minnhom. L-allegazzjoni tal-haddiem li hu rrofta x-xoghol offert lilu ghax dak ix-xoghol rikjest minnu huwa fizikament superjuri ghall-forsi tieghu, u kwindi jista' jkun ta' pregudizzju ghal sahhtu, u lighalhekk huwa kellu raguni tajba biex jirrofta dak ix-xoghol, tikkostitwixxi appuntu kwistjoni li s-soluzzjoni taghha hi ta' importanza kbira, ghax tabilfors taffetta numru kbir ta' kazi ohra; u kwindi dik id-decizjoni tad-Direttur hija appellabbli quddiem l-Arbitru. Il-fatt, mbghad, li dik id-decizjoni tkun appellabbli ghax tinvolvi principju ta' importanza kbira ma jfisserx illi r-raguni li tressqet mill-haddiem hija tajba, peress illi l-kwistjoni jekk dik ir-raguni hix tajba jew le tifformaoggett tal-meritu unikament. Kwantu ghall-meritu, id-Direttur ghandu d-dmir li jipprova l-ezistenzata' xoghol xieraq u li l-haddiem naqas milli jiehu l-passi necessarji jew ragonevoli biex jaghmel uzu mill-opportunita' tax-xoghol li gie lilu offert; u din il-prova huwa jilhaqha, jekk juri illi x-xoghol minnu offert apparentement kien xieraq u li l-haddiem naqas milli jivvantaggja ruhu minn dik l-opportunita'. Imma, mill-banda l-ohra, il-haddiem ghandu dritt juri li ma kienx traskurat, cjoe' li kellu raguni tajba biex jirrofta dak ix-xoghol, u li minhabba dik ir-raguni x-xoghol lilu offert,apparentement xieraq, ma kienx xieraq ghalieh. U din il-prova tmiss lilu. Jekk il-haddiem, talvolta, ma jkunx ta lill-Labour Officer ir-raguni l-ghala rroffta x-xoghol offert, il-Labour Officer imissu jinsisti ghal din ir-raguni, u jmissu jfiehem lill-haddiem li dak ir-rifjut tkun il-bazi tad-decizjoni tad-Direttur u tal-eventwali skwalifika mill-beneficcju ghad-dizimpjeg u kwindi, anki jekk talvolta l-haddiem ma jkunx ta dik ir-raguni, imma ma giex mitlub li jaghtiha, dan biss ma jirrendiehxpassibbli tal-iskwalifika, u ma jipprekludiehx milli jressaq dik ir-raguni quddiem l-Arbitru, meta l-appell tieghu hu ammissibbli skond il-ligi. Mid-decizjoni tal-Arbitru, mbghad, hemm appell quddiemil-Qorti tal-Appell tal-Maesta' Taghha r-Regina unikament fuq punt ta' ligi; u l-kwistjoni jekk id-decizjoni tad-Direttur kienetx appellabbli quddiem l-Arbitru tirrigwarda punt ta' dritt, u ghalhekkhija appellabbli s-sentenza tal-Arbitru quddiem il-Qorti tal-Appell. U dik id-decizjoni tad-Direttur kienet appellabbli quddiem l-Arbitru, ghaliex il-motiv tal-haddiem li huwa rrofta x-xoghol lilu offert ghax kien fizikament superjuri ghall-forzi tieghu u seta' jkun ta' pregudizzju ghal sahtu jinvolvi u jqajjem principju importanti li jista' jolqot kategoriji shah ta' haddiema, u ghalhekk jirregola s-soluzzjoni ta' ghadd kbir ta' kazi fl-applikazzjoni tal-ligi. F'din il-materja, id-Direttur jezercita funzjoni kwazi-gudizzjali, u kwindi d-decizjoni tieghu ma ghandhiex tkun xotta, imma ghandha tikkontjeni l-ispjegazzjoni tal-motiv taghha. Ghaldaqstant, xejn ma jiswa li d-Direttur jallega li bejnu u bejn il-haddiem ma kien hemm ebda kontroversja fuq dan il-principju, u li huwa qatt ma cahad id-dritt tal-haddiem li jirrofta xoghol superjuri ghall-forzi tieghu, u li l-haddiem ma tax lilur-ragunijiet li ta lill-Arbitru, jekk id-decizjoni tieghu kienet xotta u ma kienetx taghti ebda spjegazzjoni tal-motivi li wassluh ghad-decizjoni tal-iskwalifika tal-haddiem mill-beneficcju ghal dizimpjeg. Mid-decizjoni tad-Direttur ghalhekk ma setghax jirrizulta jekk id-Direttur ammettiex jew ikkontrastax principji ta' importanza kbira, li jiffurmaw kriterju biex, applikat ghall-kaz partikulari,wiehed jara jekk fil-fatti l-haddiem kienx gustifikat jew le jirrofta l-impjeg lilu offert. Lill-Arbitru l-fatti rrizultaw "aliunde", meta sama' provi fit-trattazzjoni tal-appell quddiemu. U jekk l-arbitru, fuq il-provi minnu mismugha, sab li kien hemm principju ta' importanza mnissel in konnessjoni mad-decizjoni tal-kwistjoni, u ghalhekk sama' u laqa' l-appell tal-haddiem skwalifikat mid-Direttur, konformement ghad-dispozizzjoni tal-ligi, u korrettament in kwantu fuq l-apprezzament li ghameltal-provi hu rritjena li kien hemm dak il-principju ta' importanza, u dan kien jirradika l-kompetenza tieghu u d-dritt tal-haddiem ghall-appell quddiemu, id-decizjoni tal-Arbitru hi sewwa, u d-Direttur ma jistax jappella minn dik id-decizjoni; ghax hu jista' jappella quddiem il-Qorti tal-Appell biss fuq punt ta' dritt, u l-Qorti tal-Appell ma tidholx fil-meritu tal-fatti u fl-apprezzament tal-provi li taghhom ghamel l-Arbitru; ghax fuq l-apprezzament tal-provi u tal-fatti biss id-Direttur ma jistax jappella mid-decizjoni tal-Arbitru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info