Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 11

Judgement Details


Date
23/01/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
EDWIN CARUANA vs JOSEPH GASAN ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - HABTA - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI - RELAZZJONI GURIDIKA BEJN L-ATTUR (DANNEGGJAT) U L-KUMPANNIJA ASSIKURATRICI TA' SID IL-VETTURA L-OHRA INVOLUTA FIL-HABTA - SURROGA
Summary
Fil-qosor il-fatti li taw lok ghall-kawza odjerna huma li l-attur kien involut f'kollizjoni ma' vettura assigurata mal-konvenut nomine, u din l-assigurazzjoni hallset lill-assigurat taghha tad-danni riportati fil-vettura tieghu u kwindi ssurrogat ruhha fid-drittijiet tieghu u b'rizultat ta' l-istesssurroga hija istitwiet proceduri kontra l-attur odjern u dik il-kawza giet deciza kontra l-konvenutnomine, attur f'dik il-kawza, liema sentenza ghaddiet in gudikat. L-attur odjern imbaghad kiteb lis-socjeta' konvenuta ghar-risarciment tad-danni tieghu, izda l-assigurazzjoni sostniet li d-dritt ta' l-azzjoni ta' l-attur odjern kien perent bid-dekors ta' sentejn. L-assigurazzjoni sostniet ukollli hija ma kinitx il-legittimu kontradittur billi ma kien hemm l-ebda relazzjoni guridika bejnha u l-attur. L-Ewwel Qorti laqghet din it-tieni eccezzjoni u lliberat lis-socjeta' konvenuta mill-osservanza tal-gudizzju bi spejjez ghall-attur. L-attur appella. L-appellant qed jibbaza t-tezi tieghu li l-kumpannija konvenuta ghandha relazzjoni guridika bejnha u l-attur. L-Ewwel Qorti laqghet din it-tieni eccezzjoni u lliberat lis-socjeta' konvenuta mill-osservanza tal-gudizzju bi spejjez ghall-attur. L-attur appella. L-appellant qed jibbaza t-tezi tieghu li l-kumpannija konvenuta ghandha relazzjoni guridika u diretta ma' l-attur fuq zewg elementi u cjoe': (1) bhala konsegwenza tal-fatt lihija agixxiet kontra l-attur odjern, wara li hija kienet giet surrogata fid-drittijiet ta' l-assigurat taghha; u (2) bhala konsegwenza tal-fatt li eccepiet il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni odjerna. Meta s-socjeta' konvenuta hallset lill-assigurat taghha Maurice Xuereb hija giet surrogata fid-drittijiet tieghu fil-konfront ta' l-attur, naxxenti mill-kollizjoni li grat bejn l-attur u mart l-assigurat, Monica Xuereb. Is-surroga kkonferiet lis-surrogat drittijiet u ma imponietx fuqu obbligi fil-konfront ta' l-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info