Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 582

Judgement Details


Date
27/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSEPH EDMOND SIVE JESMOND MEILAQ vs BRIAN MIZZI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EFFETTI - IL-KONTUMACJA - TRATTAZZJONI FL-APPELL
Summary
Waqt li hu minnu li l-kontumacja ma tfissirx ammissjoni izda kontestazzjoni u sa hawn allura l-atturxorta jibqa` li jrid jiprova t-talbiet tieghu u l-premessi ghalihom, pero` tali prova ma ssirx la in kontestazzjonita` provi ohra prodotti mill-konvenut kontumaci u lanqas b'kuntrast ma` l-eccezzjonijiet minnu moghtija. Il-gurisprudenza hi fis-sens li bex ikun ammess appell ta` min kien kontumacifl-ewwel grad, dan irid fl-ewwel lok jiggustifka dik il-kontumacja. Dan ma jfissirx pero`, li l-konvenut kontumaci li jappella m'ghandux jithalla jitratta l-appell. Fil-kaz in ezami l-konvenut thalla jitratta l-appell fuq l-atti akkwiziti. Issa una volta ma ggustifakx il-kontumacja tieghu hu inutilment jilmenta li l-Ewwel Qorti ma kkunsidrax l-aggravji tieghu li fil-verita` jirrispekkjaw eccezzjonijiet li hu kien ikun intitolat li jopponi ghat-talbiet attrici fis-smigh quddiem l-Ewwel Qorti,imma li hu naqas li javvanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info