Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 344

Judgement Details


Date
02/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., DEPASQUALE FRANCO, DE GAETANO VINCENT
Parties
ARTHUR BORG vs CHARLES ABELA MIZZI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CENS - DMIR LI JSIRU TISWIJIET - MIN GHANDU DRITT IQAJJEM DIN IN-NULLITA' - NULLITA' TA' PROCEDURA - SUB-CENS
Summary
L-attur miet fil-mori tal-proceduri quddiem l-Ewwel Qorti. Jidher li r-rikors ghal-legittimazzjonita' l-atti sar izda ma jinstabc fl-atti processwali. L-Ewwel Qorti xorta wahda ghaddiet ghas-sentenza. Skond il-kjamat in kawza dan iwassal ghan-nullita' tal-proceduri. Fil-fatt nullita' simili, jekk tezisti, ghandu dritt jissollevaha min ghandu interess, u min ghandu interess f'dan il-kaz huma l-aventi kawza tad-decujus u mhux il-konvenut jew il-kjamat fil-kawza. Jekk utilista jkun ha post b'cens fi stat li kien jipprezenta certu nuqqasijiet, kellu d-dover mhux biss li ma jhallihx ikompli jiddeterjora izda li jirranga dak li kien hemm hazin u jgibu 'l quddiem, ghax l-oneru tieghu huwa dakta' utilista li jipposjedi uti dominus. Ghandu dan l-obbligu ukoll ghaliex bin-nuqqas ta' manutenzjoni kwalunkwe hsara li tkun diga' tezisti, tiddeterjora. Dak li jghodd huwa jekk fiz-zmien tat-terminazzjoni tal-koncessjoni enfitewtika, indipendentement min jekk l-enfitewta kienx ghadu jokkupa l-fond, baqax bl-obbligu legali li jirritorna l-fond fi stat tajjeb ta' manutenzjoni lill-padrun dirett. Jigifieri jekk ikun koncess illi fiz-zmien li kien jokkupa l-fond l-enfitewta huwa ghamel ir-riparazzjonijiet kollha mehtiega, pero' fiz-zmien meta kien ikkonsenjat lura l-fond, jew meta spiccatil-koncessjoni, dak il-fond ma kienx fi stat tajjeb ta' manutenzjoni, mhux l-operat tieghu jghodd imma r-responsabbilita' li temergi mil-ligi. Jidher li l-ligi tittutela d-drittijiet tal-padrun dirett bil-mod li jista' jdur kemm fuq is-subenfitewta - anke jekk mhux rikonoxxut - kif ukoll fuq l-enfitewta originali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info