Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 508

Judgement Details


Date
15/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
L-AVUKAT DR. JOSE' A HERRERA NOE ET vs TANCRED TABONE ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI - ZBALL
Summary
Dwar applikazzjoni hazina tal-ligi, il-Qorti, li quddiemha tintalab ir-ritrattazzjoni, ma ghandhiexil-gurisdizzjoni li tissindika l-valutazzjoni u l-Interpretazzjoni li ghamlet il-Qorti fis sentenzaimpunjata kemm ghal dak li jirrigwarda l-fatti hemm esposti u kemm ukoll ghaqll-0principji ta' drittli jissemmew. Il-kompitu ta' din il-Qorti bhalissa, f'din il-kawza, mhuwiex dak li tirrevedi s-sentenza impunjata, bhala tribunal tat-tielet istanza, izda l-kompitu taghha huwa dak naxxenti strettament mid-dispozizzjonijiet tal-ligi dwar ir-ritrattazzjoni, li ghandhom ikunu inter[pretati ristrettivament. Ghalhekk, anke jekk per mera ipotesi, wiehed kellu jsostni li l-interpretazzjoni u l-apprezzament li tat il-Qorti kienu zbaljati, xorta wahda l-istess gudizzji mhumiex censurabbli ghall-finijiet tar-ritrattazzjoni taht dan l-inciz billi l-istess gudizzji jappartjenu ghall-konvinciment insindakabbli tal-Qorti li esprimithom. Biex zball jaghti lok ghal rit ritrattazzzjoni hemm bzonn li danikun wiehed materjali. Billi l-argumentazzjoni kontenuta fis-sentenza tindika li kieku l-Qorti m'ghamlitx dak l-izball xorta wahda kienet tasal ghall-istess decizjoni, dak l-izball m'ghandux ir-rekwiziti essenzjali, skond il-ligi, sabiex fuqu tkun ibbazata r-ritrattazzjoni tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info