Reference: Volume 47A (1963), Part No. 1, Section 1, Page 58

Judgement Details


Date
15/02/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MICHAEL ATTARD NE vs JOSEPH AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ACT POLICY" - ART. 1088 KAP. 23 - ART. 4(1) (V) U 10(1) KAP. 165 - ASSIKURAZZJONI - DANNI - INTERESSI - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI - RISKJI TA` TERZI PERSUNI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Hu veru illi, skond il-ligi kif kienet qabel ma giet emendata il-Qorti kienet tista` tiffissa l-massimu tad-danni pagabbli lid-danneggjat bi htija kolpuza biss tad-danneggajant, fis-somma ta` Lm1200;imma dan il-massimu kien jirrigwarda biss l-indennizz, u mhux ukoll l-ispejjez gudizzjarji li d-danneggjat kien jinkorri biex jigi likwidat l-ammont tad-danni lilu dovuti. Hekk ukoll, jekk persuna kienet assikurata limitatament ghal Lm1200 in ragun ta` danni eventwalment kagunati lil terzi persuniu fil-polza tal-assikurazzjoni kien indikat dan l-ammont bhala massimu tad-danni pagabbli mill-kumpanija tas-sigurta`, din il-limitazzjoni ma kienetx tolqot l-imsemmijin spejjez. Bil-konsegwenza illi, jekk persuna kienet hekk assikurata sa Lm1200, u dak l-assikurat jigi f'kollizjoni ma` terza persuna u jikkagunalha hsara, u din taghmel kawza biex jigi liwidat id-dannu rizarcibbli lilha, u l-Qorti tiffissa dan id-dannu f'ammont superjuri ghal Lm1200, il-kumpannija tas-sigurta` ma tistghax tippretendi, ghax hallset lit-terz is-somma Lm1200, i.e. il-massimu li ghalieh kienet saret l-assikurazzjoni, li dan l-ammont jikkomprendi ukoll l-ispejjez tal-kawza li ghamel it-terz biex jigi likwdat l-ammont tad-danni. Dawn l-ispejjez huma pagabbli lit-terz, kif ukoll l-interessi, jekk ikun hemm, oltre u ndipendentement, mis-somma ta` Lm1200 minnha mhallsa bhala l-massimu tad-danni li ghalieh il-hati kien assikurat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info