Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 398

Judgement Details


Date
21/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSIANNE SCEBERRAS vs GIOVANNI VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWIST BI PRESKRIZZJONI - ECCEZZJONI TA' PRESKRIZZJONI - PROPRJETA'
Summary
L-eccezzjoni ta' preskrizzjoni tista' tinghata f'kull stadju tal-proceduri pero' jinhtieg li tinghata b'mod specifiku biex il-Qorti tikkunsidraha tant li l-ligi tesigi li min jaghti din l-eccezzjoni jrid jispecifika liema artikolu kien applikabbli. Hemm distinzjoni elementari bejn il-preskrizzjoniestintiva ta' l-azzjoni u l-preskrizzjoni akkwizittiva tal-proprjeta'. Filwaqt li fl-ewwel kaz minjaghti l-eccezzjoni jehtieglu biss li jipprova l-perkos taz-zmien statutorju skond liema terminu preskrittiv ikun applikabbli u jkun imbaghad jispetta lill-attur kreditur li jiddefendi lilu nnifsu billi jaghzel it-triq u l-mezz li taghtih il-ligi biex jinnewtralizza tali eccezzjoni, fit-tieni kaz tal-preskrizzjoni akkwizittiva jispetta lill-konvenut debitur mhux biss li jipprova l-perkors taz-zmien stabbilit bil-ligi imma ukoll l-elementi kollha li l-ligi tesigi li jigu ppruvati biex l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni akkwizittiva tinghata b'success. Min jeccepixxi l-preskrizzjoni akkwizittiva ghandu jipprova kategorikament mhux biss il-pussess animo domini imma anke illi huwa pposjeda minghajrinterruzzjoni ghal zmien kollu ta' 30 sena preskritti mil-ligi. Din il-prova jrid jaghmilha l-konvenut li jallegaha, la l-attur u wisq anqas il-Qorti ma jehtigilhom jaghmlu xejn. L-istadju tal-provi hu invertiti, u hu ovvju illi jekk il-konvenut jonqos li jaghmel tali prova b'mod konvincenti, l-Qorti ma tistax taccetta l-eccezzjoni ta' l-akkwist tal-proprjeta' permezz tal-preskrizzjoni akkwizittiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info