Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 454

Judgement Details


Date
06/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IVOR ZAMMIT ET vs MICHAEL ZAMMIT TABONA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CENS - DIKJARAZZJONI LI TALI FIDWA KIENET NULLA - FIDWA B'CEDOLA - IRRITWALITA' TA' L-AZZJONI JEW LE MINHABBA NUQQAS TA' DIKJARAZZJONI LI TALI FIDWA KIENET NULLA - TAHRIKA GHALL-HLAS TAC-CENS
Summary
L-atturi fethu kawza ghall-hlas ta' cens. Il-konvenuti nomine eccepew li c-cens in kwistjoni kien mifdi. L-Ewwel Qorti cahdet it-talba billi dehrilha li l-azzjoni hija rritwali. Irriteniet li galadarba saret ic-cedola izda nqala' dubbju dwar il-validita' legali jew le taghha, l-atturi ma setghuxproceduralment iharrku ghall-hlas tac-cens dovut minghajr ma jitolbu li dan isir prevja d-dikjarazzjoni mill-Qorti li f'dil-fidwa kienet nulla. Din il-Qorti ma taqbilx billi l-att tac-citazzjoni kifredatt ghandu r-rekwiziti essenzjali rikjesti mill-ligi. Ghandu fih imfissrin sewwa u car l-oggettu r-raguni tat-talba. Ma jistax allura jkun ikkunsidrat illi c-citazzjoni fiha nuqqas li timporta nullita' ex lege.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info