Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 861

Judgement Details


Date
23/06/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
REV. PADRE LEOPOLDO, O.F.M. CAPP. vs PERIT DOMINIC MINTOFF, B.SC., B.E. & A., M.A. (OXON), A. & C.E.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IDENTIFIKAZZJNI TAL-PERSUNA INGURJATA - INGURJA KOLLETTIVA - KWERELA - LIBELL - MINACCJA - PROVA
Summary
Hu veru li skond id-dottrina, trattandosi ta' kollettivita' zghira, kull wiehed minnhom jista' jfittex ghall-ingurja diretta lill-membri ta' dik il-kollettivita'; imma meta l-kwerela tkun redatta b'mod li turi li l-kwerelant qieghed jagixxi bl-azzjoni tieghu nominattivament, u mhux bhala membru tal-kommunita' li minnha jifforma parti, allura l-kontroeccezzjoni tal-kweralant, fis-sens li hu facilment identifikabbli ghax il-kommunita' li minnha jaghmel parti hija zghira hafna, ma tistghax tiddirimi l-eccezzjoni tal-kwerelat, fis-sens li tonqos l-identifikazzjoni tal-kwerelanti; u allura l-Qortighandha tara jekk din l-identifikazzjoni tirrizultax jew li indipendentement minn dik il-kontro-eccezzjoni. Hu wkoll principju dottrinali illi l-persuna milquta bil-kliem inkriminat tista' tkun jew accertata jew accertabbli; u hu bizzejjed li l-provi juru li dawk il-kliem jirriferixxu ghall-kwerelant, ghalkemm dan ma jkunx gie msemmi b'ismu. U ma jistghax jigi favorevolment mismugh il-kwerelat filli jaghti l-eccezzjoni tan-nuqqas ta' identifikazzjoni tal-kwerelant, meta huwa stess, fil-kors tal-gudizzju, jaccetta li r-riferenza kienet ghall-kwerelant. Hi korretta l-propozizzjoni illi bniedem ma ghandux jigi ritenut hatita' ngurja ghax irripeta ma' hadd iehor kliem li bniedem iehor qal fis-sens li jimminaccja; imma allura hemm bzonn li hu jipprova a soddisfazzjoni tal-Qorti li dak il-bniedem l-iehor tassew qal dak il-kliem minatorju, jew ohrajn simili, ghad-dannu tieghu. Jekk din il-prova ma tirnexxiex, allura l-pozizzjoni titbiddel ghal kollox, u l-addebitu ta' minaccja maghmul lildak il-bniedem l-iehor, mhux pruvat, jittrasforma ruhu f'ingurja ghad-dannu tal-persuna pretiza, izda mhux pruvata, minaccjanti. U f'kaz ta' dubju dwar din il-prova, id-dubju ghandu jmur favur il-persuna ngurjata, skond il-principju tradizzjonali u sekolari fl-istorja guridiku ta' Malta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info