Reference: Volume 47A (1963), Part No. 1, Section 1, Page 23

Judgement Details


Date
25/01/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE MIFSUD vs NIKOLA BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - "HARDSHIP" - ART. 5(1) (A), 8 U 10 TAL-KAP. 109 - BORD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - MILJORAMENTI FIL-FOND
Summary
Il-kwistjoni jekk il-kosiderazzjoni tal-offerta jew le ta` "alternative accomodation" u l-konsiderazzjoni tal-"Hardship" humiex komptemplati mil-ligi tal-kera, barra milli ghall-kaz li s-sid ikun iridil-fond biex jokkupah hu stess, anki ghall-kaz li hu jkun irid il-fond biex jaghmel xi miljoramentfih, hija wahda ta` nterpretazzjoni tal-ligi, u ghalhekk is-sentenza tal-Bord tal-Kera li fiha l-Bord ikun ippronunzja ruhu dwar din il-kwsitjoni hija appellabli. Jekk quddiem il-Bord it-talba kienet, u giet diskussa, bhala ntiza ghar-ripreza ta` pussess tal-fond definittivamnet, ma tistghax fl-appell tigi trattat u diskussa bhala diretta ghar-ripresa ta` pussess provizorjament cjoe` sabiex l-inkwilin johrog ghall-iskop biss u sakemm isiru x-xoghljiment li s-sid ikun irid jaghmel; ghax il-Qortital-Appell ma tistghax tiehu konsiderazzjoni ta` aspetti godda tal-kwistjoni li ma kienux quddiem il-Bord. Meta s-sid ikun irid jagheml fil-fond xogholjiment konsistenti f'miljoramenti volontarji daparti tieghu, huwa ma jistghax jintrapprendi dawk ix-xoghlijiet minghajr il-permess preventiv tal-Bord, li ghandu d-diskrezzjoni jekk jaghtix jew le dak il-permess; imma meta dawk ix-xoghlijiet is-sid ikun irid jaghmilhom ghax kostrett jew ghax ghandu raguni gusta li jaghmilkom, ma ghndux bzonn il-permess preventiv tal-Bord. Ghaldaqstant, meta si tratta ta` xoghlijiet li s-sid ikun irid jaghmel fil-fond ghax huwa jkun assuma liberament u volontarjament l-obligazzjoni li jaghmilhom, it-talbatieghu ghar-ripresa ta` pussess tal-fond ghal dan l-iskop ma tistghax issir quddiem il-Bord tal-Kera, jew tigi minnu milqugha, taht id-dispozizzjoni tal-ligi li bis-sahha taghha l-Bord ghandu jaghti l-permess ghar-ripreza ta` pussess, u li ma tikkontemplax l-offerta jew le tal-"alternative decomodation" u lanqas il-"hardship" rispettiv tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info