Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 885

Judgement Details


Date
29/09/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs LAWRENCE CALLUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 342 PROVISO TAL-KODICI KRIMINALI - HTIJA KONTRIBUTORJA - IMPUTAT U AKKUZAT - KOLLIZZJONI - RINUNZJA - RINVIJU - SENTENZA - SEWQAN NEGLIGENTI - SKIZZ - TRAFFIKU
Summary
L-iskizzi li jigu preparati mill-Pulizija tat-traffiku in segwitu ghal incident stradali, u li humaferm utili ghall-awtorita' gudizzjarja li eventwalment tigi nvestita bil-kaz, ghandhom ikunu limitati ghal dak li "actu" jista' jigi konstatat "de visu" meta l-Pulizija tmur fuq il-post; u ma ghandhomx jikkomprendu r-rapprezentazzjoni grafika ta' rikostruzzjoni teorika tal-incident. Fir-relazzjonital-perit li jigi nominat biex jirrelata dwar incidenti stradali mhumiex rakkomandabbli konsiderazzjonijiet ta' indoli generali li jiggeneralizzaw dak li soltu jaghmlu hazin drivers ohra; u kull gudizzju ghandu jkun affrontat fuq ic-cirkustanzi tieghu partikulari kif pruvati. Meta driver bil-vettura tieghu jahbat ma' vefikolu iehor, u wara l-habta, u bhala effett taghha, il-brakes tal-vettura minnu misjuqa ma jibqghux jiffunzjonaw, hu mhux necessarjament responsabbli ta' danni ohra li jigu kagunati wara dik il-habta, billi jinghad li dak id-driver kien il-kagun ta' kollox. Jista' jkun li "civiliter" dak id-driver, fuq proceduri f'Qorti ta' gurisdizzjni diversa, jig ritenut responsabbli tal-konsegwenzi kollha prossimi tal-habta; imma altru li wiehed jghid hekk, u altru li wiehed jiehu argument tal-manjiera tas-sewqan tad-driver mill-incidenti posterjuri ghall-habta, bla ma jiehu in konsiderazzjoni c-cirkustanza li b'dik il-habta tqacctu l-brakes tal-vettura tieghu. Dawk l-incidenti posterjuri, pero' jillustraw il-"momentum" li kellha l-vettura ta' dak id-driver meta giet f'kollizjoni mal-vettura l-ohra. Jekk id-driver l-iehor kien fi htija
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info