Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 3, Page 1000

Judgement Details


Date
22/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
GUZA SPITERI vs RAYMOND BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 47(3) TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - GURISDIZZJONI TA' - KIRJA - LOKAZZJONI - PRIM 'AWLA TAL-QORTI CIVILI - QORTI TAL-MAGISTRATI - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Summary
Talba ghal zgumbrament. Fil-meritu l-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti meta sabet illi l-konvenut ma kellux titolu u ghalhekk laqghet it-talbiet attrici. Huma sinifikattivi r-riflessjonijiet tal-Qorti ta' l-Appell fuq is-sottomissjoni maghmula mill-appellant illi l-eccezzjoni moghtija illi l-attrici kellha tipprova t-titolu taghha u s-sussegwenti esibizzjoni ta' dokument ta' akkwist necessarjament eskludiet il-gurisdizzjoni tal-Qorti tal-Magistrati. Il-Qorti ta' l-Appell irriflettiet illi l-kuntratt ta' l-akkwist gie esebit in segwitu ghall-eccezzjoni li l-attricikellha tipprova l-proprjeta' taghha. Ma saret ebda kontestazzjoni dwar jekk it-titolu ta' proprjeta' kienx validu jew le. Kieku f'xi hin partikolari l-kwistjoni vera u proprja ssir azzjoni ad hoc mill-konvenut, f'liema kaz din setghet tkun ta' kompetenza tal-Qorti Superjuri fit-termini ta' l-artikolu 47(3) tal-Kodici ta' Procedura Civili. Fic-Cirkostanzi l-kwistjoni baqghet fil-gurisdizzjoni tal-Qorti tal-Magistrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info