Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 923

Judgement Details


Date
15/12/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELO BONELLO vs ALBERT MIZZI GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' LEISURE PROPERTIES (MALTA) LIMITED U GHAL KWALUNKWE INTERESS LI JISTA' JKOLLHA L-ASSENTI RACHEL LEAH ARMLA MIT-TABIB ISAAC LIPSEDGE U B'DIGRIET TA' L-1 TA' MARZU, 1989 GEW NOMINATI BHALA KURATURI DEPUTATI BIEX JIRRAPPREZENTAW LILL-ASSENTI RACHEL LEAH ARMLA LIPSEDGE L-AVUKAT DOTTOR MARK CHETCUTI U L-PROKURATUR LEGALI MARIE PARIS U B'NOTA TAT-30 TA' OTTUBRU, 1997, L-ATTI GEW ASSUNTI MIS-SOCJETA' MIZZI ASSOCIATED ENTERPRISES LIMITED STANTE RIFUZJONI TAS-SOCJETAJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARTIKOLU 963 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - DEZERZJONI TA'
Summary
Decizjoni fuq eccezzjoni ta' l-appellat fis-sens li l-appell kellu jigi ddikjarat dezert ghaliex skada it-terminu perentorju ta' sena minghajr ma' l-appellat gie notifikat bl-att promotrju ta' l-appell - allura petizzjoni. IL-Qorti ma setghetx tistabbilixxi jekk fit-terminu l-appellat kienx notifikat jew le ghaliex ma kienx hemm riferta minkejja li l-hlas kien sar u ghalhekk il-Qorti ddecidiet illi l-kawza tista' terga' titqieghed mal-kawzi li l-proceduri kienu ghadhom mhux maghluqa, li konsegwentement ma kienx hemm dezerzjoni ta' l-appell u l-kawza thalliet ghat-trattazzjoni fil-meritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info