Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 903

Judgement Details


Date
15/12/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMEL FENECH vs L-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 15(1) - ATT I TA` L-1992 - BORD TA' L-APPELL DWAR L-IPPJANAR - DECIZJONI TAL-BORD ULTRA VIRES - KONFINI GURISDIZZJONALI TAL-BORD
Summary
Interpretazzjoni ta` aspetti mill-poteri, gurisdizzjonali u l-konfini taghhom tal-Bord dwar l-Appelli ta` l-Ippjanar. Il-Bord ta` l-Appell kien ordna estensjoni ta` terminu ta` validita` ta` permessta` zvilupp u dan b'certi modifiki. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi ma tistax tikkondividi l-fehma li r-rwol tal-Bord ta` l-Appelli huwa sempliciment dak li jiddecidi fuq applikazzjonijet u pjanti li jkunu gew sottomessi originarjament mill-applikant lill-Awtorita`, pero`, fil-kaz in ezami, il-modifika proposta mil-Bord kienet pjuttost vaga u incerta u difficilment wiehed seta` jipprospettakif l-Awtorita` setghet tkun obbligata li ggedded il-permess relatat a priori u anke ghaliex l-appellant kien irrifjuta li jaghmel certi tibdiliet proposti mill-awtorita`. Il-Qorti ta` l-Appell sabet illi l-Bord kien agixxa ultra vires u ordnat illi l-atti jigu rimessi lura lill-bord biex, fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti ta` l-Appell, ikompli jisma` l-appell
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info