Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 282

Judgement Details


Date
27/04/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
DOTTOR JOSEPH CARUANA ET vs SEGRETARJU TAD-DJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"KONSEGWENZA HARXA" - REKWIZIZZJONI - TALBA GHAL RIKONOXXIMENT TA' INKWILIN
Summary
Ghall-finijiet ta' l-artikoli 8 tal-Kap. 125 il-Qorti hi tal-fehma illi kif inhi kkoncepita l-ligi,kwantu dak li jista' jammonta ghal "konsegwenza harxa", l-unika limitazzjoni li taghmel l-istess ligi fl-artikolu 8 hija li dikjarazzjoni illi r-rekwizizzjonat jixtieq li jiehu pussess tal-beni ghall-uzu tieghu nnifsu jew ghall-uzu ta' xi hadd tal-familja tieghu ma titqiesx fiha nnifisha bhala tbatija ta' konsegwenza harxa ghall-finijiet ta' l-artikolu 8(3) tal-Kap. 125. Ma hemmx limitazzjonijietohra fuq il-bazi ta' dan. Il-Qorti hija tal-ferma konvinzjoni li ma tistax taghti l-barka taghha ghall-prattika li l-awtorita', in segwitu ghal rekwizizzjoni ta' fond li hu "substandard" u fejn ikunu necessarji diversi riparazzjonijiet biex il-fond jigi rez decenti ghall-abitazzjoni, taqbad u talloka l-istess fond fl-istat li jkun lic-cittadin minghajr ma almenu tirrendih abitabbli decentement umhux biss tippretendi li l-ispiza tigi nkorsa mis-sid izda wkoll li l-ispiza necessarja m'ghandhiextikkostitwixxi "hardship".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info