Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 276

Judgement Details


Date
26/04/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
KARMENU MIFSUD BONNICI NOE ET vs JOHN SCICLUNA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ISTITUT TA' RITRATTAZZJONI - VALIDITA' O MENO TA' RITRATTAZZJONI TA' SENTENZA PARZJALI
Summary
L-istitut ta' ritrattazzjoni huwa wiehed specjalissimu li jippermetti li kawza tigi ezaminata ghat-tielet darba. L-organizzazzjoni ta' l-ordni gudizzjarju fl-istruttura taghha hija ta' zewg gradi - prim' istanza u appell - mentri r-ritrattazzjoni tintroduci t-tielet grad bhala mizura eccezzjonalissima intiza principalment biex tigi evitata ingustizzja cara u palezi, minhabba fatturi li jkunu jewsfuggew l-ezami ta' l-ewwel istanza jew taz-zewg istanzi, basta li f'ebda kaz dawn il-fatturi ma jkunu dovuti ghan-negligenza procedurali ta' min jitlob ir-ritrattazzjoni. L-art. 824 Kap. 12 jeskludiassolutament il-possibbilita' ta' raba' grad, inkwantu hija eskluza l-possibbilita' ta' impunjazzjoni ta' sentenza li tkun iddecidiet it-talba ghar-ritrattazzjoni waqt li l-art. 821 Kap. 12 jippermetti r-ritrattazzjoni, ghal aktar minn darba, sakemm ir-ragunijiet jirrikorru wara l-ewwel talba. Qatt ma jista' jigi enfasizzat bizzejjed li r-ritrattazzjoni hija mahsuba biex kemm jista' jkun ragonevolment u prundenzjalment tigi evitata dik it-tip jew kwalita' ta' ingustizzja li tissejjah l-ingustizzja guridika cara u inkontrovertibbli u li ghaliha ma kkontribwietx il-vittima bid-dolo jew kolpa taghha. It-talba ghal ritrattazzjoni f'din il-kawza trid, fl-ewwel lok, thassar sentenza parzjali moghtija fl-andament ta' procediment, waqt li l-istess ghadu pendenti. Il-kliem tal-ligi jindikaw li din il-kwalita' ta' azzjoni mhix ikkontemplata u konsegwentement ma tistax tigi ammessa. Ir-ritrattazzjoni hija tal-kawza u meta l-kawza ghadha qed tigi ttrattata ma tistax tigi ritrattata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info