Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 201

Judgement Details


Date
05/02/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH MICALLEF vs GEORGE PAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSISTENT GUDIZZJARJU - MANDAT TA' INIBIZZJONI
Summary
Il-Qorti Kostituzzjonali fil-kawza "Frank Cachia vs Onorevoli Prim Ministru et" fl-10 ta` Ottubru 1991 iddecidiet li fil-kaz ta` ritrattazzjoni a bazi tas-subinciz (e) ta` l-artikolu 811 Kap. 12 l-Imhallfin jew Magistrati li jkunu taw is-sentenza attakkata jistghu jigu rikuzati u/jew jistghu jastjenu milli joqghodu fil-kawza ta` ritrattazzjoni, u b'hekk illum hemm deroga ta` natura kostituzzjonalighall-imsemmi artikolu 814 Kap 12. Huwa evidenti illi biex din id-deroga jkollha effett il-Qorti,kemm fil-kaz ta` rikuza kif ukoll fil-kaz ta` astensjoni, trid tkun sodisfatta li, almenu prima facie, it-talba ta` ritrattazzjoni tkun verament bazi tas-subinciz (e) ta` l-artikolu 811 Kap. 12. Jigifieri minn ezami ragonevoli imma mhux approfondit tal-kawzali, kif espressa fil-petizzjoni, dik il-bazi tirrizulta li mhux frivola, leggiera, jekk mhux addirittura apparenti jew formali biss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info