Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 52

Judgement Details


Date
21/01/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
JOSEPH MARY VELLA ET vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARREST ILLEGALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOPJA AWTENTIKA - KOSTITUZZJONI - NULLITA TA' - NULLITA' - NUQQAS TA' SMIGH - OKKJU - SENTENZA - TORTURA - TRATTAMENT INUMAN U DEGREDANTI - XHIEDA - ZBALL
Summary
Kawza dwar arrest illegali u tortura. L-intimat appellaw mis-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili. Il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat u rrinunzjat ghas-smigh tax-xhieda ta' l-intimati. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili kienet iddecidiet il-kawza wara digriet f'liema billi l-intimati kienu naqsu jgibu l-provi taghhom, kienet halliet il-kawza ghas-sentenza. L-intimati kienu appellaw quddiem il-Qorti ta' l-Appell minn dak id-digriet u l-appell taghhom kien gie ritenut null ghax mhux ta' kompetenza ta' dik il-Qorti. L-intimata, ad eskluzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija, issa appellaw mis-sentenza tal-Prim'Awla. Il-Qorti rriteniet mhux fondat l-aggravju ta' l-appellanti li s-sentenza kienetnulla ghax l-okkju kien riportat hazin. Il-verzjoni tas-sentenza li kienet torbot kienet dik awtentika wara li giet ikkollazzjonata. F'dik is-sentenza ma kien hemm l-ebda zball. Inoltre osservat lil-appell taghhom precedenti li l-ebda mod ma kien iwaqqafhom milli jappellaw mis-sentenza kollha inkluz id-digriet billi dak l-appell kien gie ddikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info