Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 149

Judgement Details


Date
17/11/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH PORTELLI vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET - RITRATTAZZJONI - SENTENZA - SOPRASESSJONI - SOSPENSJONI - VESSATORJU
Summary
Rikors b'liema gie allegat li r-rikorrent ma nghatax smigh xieraq minhabba publikazzjonijiet li kiensaru fil-gazzetti qabel ma kienu rrelataw il-periti perizjuri fil-kawza principali. Fil-kors tas-smigh tar-rikors ir-rikorrent talab is-soprasessjoni billi allega li degriet moghti mill-Qorti ta` l-Appell kien qieghed jigi ritratt. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba ghas-soprasessjoni,cahdet it-talba tar-rikorrent u ddikjarat dik it-talba frivola u vessatorja. Il-Qorti Kosituzzjonali ddikjarat fl-appell fil-mertu irritu u null, u kkonfermat ic-cahda ghat-talba ghal soprasessjoni.Il-Qorti ddecidiet li ma jinghata appell minn decizjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili li talba hija frivola u vessatorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info