Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 176

Judgement Details


Date
30/03/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ELIA BORG BONACI vs FIORENTINA FELICE GAY
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BORD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - RAPPORT TAL-MEMBRI TEKNICI - RITRATTAZZJONI
Summary
Hu ferm importanti illi d-deskrizzjoni tal-fond mill-membri teknici tal-Bord tal-Kera tkun akkurata,u l-partjiet ghandhom ikollhom l-opportunita' li jikkontrollaw id-deskrizzjoni li jaghmlu dawk il-periti qabel ma l-Bord jaghti d-decizjoni tieghu. Imma b'dan kollu, in-nuqqas ta' osservanza ta' dawn il-precetti ma jistghax jigi kunsidrat bhala punt ta' dritt deciz fis-sentenza tal-Bord li jirrendi dik is-sentenza appellabbli. Mhux accettabbli l-argument illi decizjoni tal-Bord bazata fuq deskrizzjoni skorretta tal-fond mill-membri teknici hija l-effetti ta' zball rizultanti mill-atti, u li ghalhekk dik is-sentenza hi suggetta ghar-ritrattazzjoni hija appellabbli la darba l-fatt li jaghti li jaghti lok ghar-ritrattazzjoni gie a konoxxenza talparti qabel l-gheluq taz-zmien tal-appell; ghaxdak l-argument jassumi illi kien hemm "dritt tal-appell" u "zmien ghall-appell", mentri hu appuntudan li jonqos. Il-fatt li talvolta l-parti jkollha dritt ghar-ritrattazzjoni ma jfsserx illi hija jkollha dritt ghall-appell. U r-regola illi persuna aggravata bis-sentenza talprima istanza ma tistghax, biex timpunjaha, tirrikorri ghar-rimedju straordinarju tar-ritrattazzjoni meta hija kienet tafbil-fattijiet li jaghtu lok ghar-ritrattazzjoni fiz-zmien moghti ghall-appell, u ntant naqset li tirrikorri ghal dak ir-rimedju ordinarju tal-appell, ma tghoddx meta r-rimedju ordinarju tal-appell humill-ligi eskluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info