Reference: Volume 39A (1955), Part No. 1, Section 1, Page 109

Judgement Details


Date
18/02/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE GAUCI vs GIO MARIA SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1609 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - AZZJONI NEGATORJA - DOMANDA GUDIZZJARJA - ENFITEWSI - LOKAZZJONI
Summary
L-enfitewsi temporanea tispicca bl-gheluq taz-zmien miftiehem espressament, u l-fond bil-miljoramenti jintradd "ipso jure" lill-padrun dirett. Id-dritt derirenti lill-konduttur mill-lokazzjoni huwa personali, u mhux reali; u ghalhekk ma jikkompetux lilu l-azzjonijiet reali, fosthom l-azzjoni negatorja. Huwa veru li d-domanda gudizzjarja ghandha titqies in relazzjoni ghall-fatti kif kienu meta l-istess domanda giet proposta, u li l-ezami tal-fondatezza jew le tad-domanda "ex tunc" ma jistax jigi maghmul jiddependi fuq kambjamenti ta' fatt sussegwenti ghad-domanda, aktar u aktar jekk dawk il-kambjamenti jsiru fil-mori tal-gudizzju mill-konvenut interessat; imma dawn il-principji ma jsibux l-applikazzjoni taghhom meta l-kambjamenti li jsiru matul il-kaza ma jkunux relativi ghall-istat ta' fatt ezistenti fl-inizju tal-kawza, imma jkunu jikkonsistu fic-cessazzjoni tat-titolu guridiku li bis-sahha tieghu setghet tigi proposta l-azzjoni dedotta bl-att tac-citazzjoni. Jekk dak it-titolu jispicca fil-kors tal-kawza ma tistax tkompli tissussisti l-azzjoni li minnu tiddependi. Ghaldaqstantl-enfitewta li jipproponi azzjoni negatorja ma jistax ikompli jsostni dik l-azzjoni jekk matul il-kawza tavvera ruhha ic-cessazzjoni ta' l-enfitewsi, u hekk jispicca t-titolu li kellu biex jipproponil-azzjoni. Jekk, imbaghad, malli spiccat l-enfitewsi dak li kien enfitewta jkompli jiddetjeni l-fond b'titolu ta' lokazzjoni, lanqas ma jista' jsostni dik l-azzjoni negatorja, li bhala azzjoni realima tikkompetix lilu bhala konduttur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info