Reference: Volume 38E (1955), Part No. 1, Section 1, Page 83

Judgement Details


Date
31/01/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH CALLEJA ET. vs HERBERT B.LITT LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TRAFFIC CONTROL BOARD" - ART. 119 TAL-MOTOR CAR REGULATIONS - ART. 31 (F) TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA (KAP. 13) - AVVIZ MILL-PULIZIJA NO. 120 TAS-27 TA' LULJU 1953 - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - NULLITA' - TRAFFIKU
Summary
Ir-Regolamenti numru 4 mahrug bl-avviz tal-Pulizija no. 120 tas-27 ta' Lulju, 1953, li bis-sahha tieghu l-buses li jahdmu fuq il-linja tar-Rabat gew impediti milli jtellghu jew inizzlu passiggieri f'certi bnadi tal-vjagg taghhom, huwa null, ghax maghmul mill-Kummissarju tal-Pulizija in eccedenza tal-poteri statutorji li jawtorizzaw jaghmel regolamenti dwar it-traffiku; u ghalhekk huwa "ultra vires". Il-Kummissarju ma ghandux is-setgha jaghmel dak ir-Regolament taht l-art 119 tar-Regolamenti dwar Vetturi tal-Mutur; ghax dawk ir-Regolamenti ma jaghtux il-poter li jistabbilixxi l-linji li fuqhomghandhom jghaddu l-motor buses, u kwindi lanqas li jipprojbixxi lill-buses li jtellghu jew inizzlupassiggieri f'certi postijiet f'certi vjaggi - haga din li jista' jaghmilha biss it-"Traffic ControlBoard". U lanqas ma ghandu l-Kummissarju tal-Pulizija s-setgha li jaghmel dak ir-Regolament bis-sahha ta' l-art. 31 (f) tal-Kodici tal-Ligijiet tal-Pulizija. Ghax dak l-artikolu jikkontempla serjeta' kontraverzjonijiet bhala "substantial provision", imma mhux "enabling provision". Jigifieri illi dak l-artikolu 31 jirrendi hati ta' kontravvenzjonijiet lil min jaghmel certi fatti, fosthom dak ta' min jikser l-ordnijiet moghtija mill-Pulizija biex tirregola t-traffiku, kontemplat fl-inciz (f)ta' dak l-artikolu; imma jibqa' dejjem il-pppostulat ta' xi ligi, "enabling provision", li tahtha jinhargu dawk l-ordnijiet li l-ksur taghhom l-art 31 jeleva ghal kontravvenzjoni. L-art. 31(f) qieghed hemm biex jghid li min jikser ordni mahrug mill-Pulizija ghar-regolament tat-Traffiku jikkommettikontravenzjoni imma ma jmurx aktar 'l hemm biex jaghti lill-Pulizija s-setgha li tohrog dak l-ordni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info