Reference: Volume 38E (1955), Part No. 1, Section 1, Page 54

Judgement Details


Date
14/01/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIUSEPPE SCHEMBRI vs GIUSEPPE CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261 (E), 1182, 1183, 1184(2), 2252(D), U 2265 TAL-KODICI CIVILI - GURAMENT - INTERESSI - KOMPENSAZZJONI - PRESKRIZZJONI - TRASPORT
Summary
Il-gurisprudenza taghna l-aktar recenti ma ghadhiex tammetti t-teorija li l-prekrizzjonijiet brevi huma bazati fuq il-prezunzjoni tal-pagament; ghaliex il-gurament li min jecepixxi dawk il-preskrizzjonijiet jigi msejjah jiehu mhux dak li huwa hallas, izda li mhux debitur; u ghalhekk l-eccezzjoni ta'preskrizzjoni brevi hija kompatibili ma' eccezzjonijiet ohra li jwasslu ghall-konkluzjoni li l-eccipjent mhux debitur. U ghalhekk, jekk iz-zmien tal-preskrizzjoni jkun ghadda, il-preskrizzjoni ghandha tigi akkolta, jekk ma jirrizultax li giet b'xi mod interrotta. Ma jistax ikun hemm kompensazzjoni meta z-zewg debiti ma jkunux likwidi u ezigibili; u ghalkemm il-likwidita' taz-zewg krediti mhux estrem essenzjali ghall-kompensazzjoni gudizzjali, b'dan kollu, meta l-likwidazzjoni tal-kreditu oppost b'kompensazzjoni mhix meta l-likwidazzjoni tal-kreditu oppost b'kompensazzjoni mhix facili u ma tistax issir malajr, dik il-kompensazzjoni ma ghandhiex tigi facilment accettata mit-tribunal; u minjammetti li hu obligat jirrestitwixxi oggett li qieghed ghandu ma jistax jimponi, bhala kondizzjonighar-restituzzjoni ta' dak l-oggett, li l-parti l-ohra tirrestitwilu oggett iehor li hu jippretendili l-parti l-ohra hi obligata troddlu. Min hu debitru f'somma determinata, u jigi msejjah biex ihallasha b'att gudizzjarju, hu obligat ihallas l-interess fuq dik is-somma mill-jum ta' l-interpellazzjoni li tkun saritlu ghall-hlas, minghajr ma jkun mehtieg li hu jipprova li bata xi telf. L-azzjonighall-hlas ta' garr ta' oggetti hija suggetta ghall-preskrizzjoni ta' sena. Il-gurament ghandu jigideferit biss fuq talba tal-kreditur li jsib ruhu konfrontat bl-eccezzjoni tal-preskrizzjoni; u l-ligi ma takkordax lill-Qorti l-fakolta' li timponieh lid-debitur. Jista' jigi deferit fil-kawza, jewjigi mpost fis-sentenza; imma dejjem fuq talba tal-kreditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info