Reference: Volume 47B (1963), Part No. 1, Section , Page 170

Judgement Details


Date
04/03/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
ANGELA DEBONO vs ROSARIA FALZON ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABITAZZJONI - INTERPRETAZZJONI - LEGAT - SUB-LEGAT - TESTMENT - UZU
Summary
F'materja ta' nterpretazzjoni ta' testmenti l-Imhallef ghandu latitudni kbira ta' apprezzament; hu ghandu jistudja l-vera volonta' tat-testatur, u biex jikkonstataha, jikkonsulta l-kliem u l-ispirtu tad-dispozizzjoni testamentarja, billi jaghti prevalenza lill-ispirtu tad-dispozizzjoni testamentarja, billi jaghti prevalenza lill-ispirtu fuq il-kliem, jew jaghti l-prevalenza lill-kliem meta l-intenzjoni tat-testatur ma tkunx cara u thalli xi dubju. S'intendi, l-Imhallef ma ghandux, taht parvenzata' nterpretazzjoni, jikkrea volonta' ohra minflok dik interpretata, u lanqas jiznatura l-vera volonta' tat-testatur. Meta t-testatur ihalli legat, u lill-legatarju jordnalu jaghti xi haga lil terzapersuna jew jaghmel xi haga ghal dik it-terza persuna, ikun hemm legat onerus, u t-terz, bhala sublegatarju, ghandu d-drittijiet kollha li l-ligi tannetti lill-legati. Ordinarjament, dan is-sublegat, accessorju ghal-legat principali jaqa', bhal meta jmut il-legatarju u bil-mewt tieghu tavvera ruhha l-kaducita' tal-legat; imma dan ma ghandux jigi elevat bhala principju assolut; ghax ghandha tigindagata l-volonta' tat-testatur fil-kaz partikulari. Hekk, fil-kaz prezenti, it-testatatrici halliet dar bhala legat lill-bintha, bl-obligu illi jekk bintha ohra li allura kienet soru ma tkomplix tghix fil-hajja monasterjatika, bintha l-legetarja tkun obligata tehodha tikkoabita maghha f'dik id-darminghajr thallas ebda kera jew korrispettiv iehor; il-legatarja mietet qabel it-testatrici u l-legat waqa' bil-mewt taghha; imma gie deciz illi s-sublegat baqa' jissussisti favur is-sublegatarja, u l-fond legat gie dikjarat suggett ghall-uzu u abitazzjoni tas-sublegatarja tul hajjitha minghajr obligu li thallas kera jew korrispettiv iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info