Reference: Volume 79 (1995), Part No. 4, Section , Page 1327

Judgement Details


Date
09/01/1995
Court
OF COMMERCE
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ALBERT BARTOLO vs VICTOR CALLEJA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - DEROGAZZJONI MID-DISPOSIZZJONIJIET TAL-LIGI DWAR IL-BEJGH - KLAWSOLI KONTRATTWALI
Summary
F'din il-kawza l-Qorti ezaminat klawsola kkontenuta fuq invoices tal-bejjiegh li stipulat, fir-rigward ta` konsenja ta` materjal, li no claims accepted after three days form delivery note. Il-Qorti kkonkludiet illi l-frazi de quo m'ghandhiex valur li torbot lix-xerrej. Il-Qorti rrilevat li in kwantu jsir u jintlahaq ftehim bejn il-partijiet kontraenti li claim ghandha ssir f'terminu qasir u perentorju u f'perijodu iqsar minn dak stipulat mil-ligi ordinarja, b'dan fih innifsu mhuwiex illecitu jew illegali. B'danakollu f'kazijiet bhal dawn irid jirrizulta minghajr ekwivoku li kien hemm proposta, accettazzjoni u ftehim ta` tali klawsola derogattiva. Fl-istess waqt ix-xerrej ghandu l-obbliguli jivverifika l-kundizzjoni u l-kwalita` ta` l-oggett ikkonsenjat bid-diligenza li tinkombi fuq u tispetta lil bonus pater familias u ghalhekk kull traskuragni u ngligenza da parti tieghu taht dana l-aspett ghandu jwiegeb ghaliha huwa stess u mhux il-konsenjant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info