Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 149

Judgement Details


Date
15/01/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELA ARMLA MINN JOSEPH SAPIANO vs ANOTNIA MART VINCENZO FENECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IL-KUNTRATT TA` DEPOZITU - RESPONSABBILITA' - SERQ TAL-HAGA DEPOZITATA
Summary
Id-depozitu huwa kuntratt li bih wiehed jircievi l-haga ta` haddiehor, bl-obbligu li jikkonstodilhau li jroddha in natura. Dan il-kuntratt jigi konkluz immedjatament mal-kunsinna tal-haga lid-depozitarju u ghalhekk kull kondizzjoni li taffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-kontraenti trid tkun espressa u miftehma immedjatament malli l-partijiet jaghtu l-kunsens taghhom. Id-depozitarju huwa obbligat juza fil-kustodja ta` l-oggetti depozitati l-istess diligenza li huwa juza fil-kustodja ta` hwejgu. Dan il-principju huwa applikat b'akbar rigur meta d-depozitu huwa salarjat milli meta jkun maghmul gratwitament u fuq bazi ta` hbiberija. Filwaqt li f'kull kaz id-depozitarju jibqa` dejjem responsabbli ghad-doto u kulpa gravi li jipprovokaw mankanzi fil-kustodja ta` l-oggett fdat f'idejn id-depozitarju b'depozitu, jrid jinghata l-piz ukoll lill-ghazla li d-depozitant ikun ghamel tal-persunali lilha jkun iddecieda li jafda hwejgu. Dan ghaliex tali persuna hi biss tenuta li tuza dik id-diligenza li soltu tiehu hsieb ghal hwejjigha. Dan ifisser allura jekk id-depozitant jaghzel bhala depozitarju persuna notarjament traskurata ghal hwejjigha ma jistax jippretendi li tkun responsabbli ghall-oggett minnu fdat f'idejha bhala depozitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info