Reference: Volume 81 (1997), Part No. 1, Section 1, Page 142

Judgement Details


Date
03/12/1997
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DR ALFRED MIFSUD vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - RIKUZA - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent allega li kienu gew miksura d-dritt fondamentali tieghu ghall-smigh xieraq meta l-Qortita` l-Appell kif allura kkostitwita kienet cahdet it-talba tieghu ghar-rikuza ta` tnejn mill-Imhallfin sedenti fuq dik il-Qorti. Fil-kors tal-proceduri kostituzzjonali l-gukikanti fil-kaz tar-rikorrent kienu nbidlu minhabba ragunijiet kompletament indipendenti mir-rikorrent kienu nbidlu minhabba ragunijiet kompletament indipendenti mir-rikuza, u meta l-kaz gie deciz, il-gudikanti originarjamentrikuzati ma kinux fuq il-Qorti li tat is-sentenza. Ghalhekk, il-Qorti Kostituzzjoanli ddikjarat lil-meritu tar-rikors kien ezawrit u ma kienx il-kaz li hija tinoltra ruhha aktar fil-kwistjoni. Ghar-rigward ta` spejjez ordnat li dawn kellhom jibqghu bla taxxa bejn il-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info