Reference: Volume 81 (1997), Part No. 1, Section 1, Page 65

Judgement Details


Date
28/11/1997
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ANTHONY SATARIANO vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DOMINIONS - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ESTRADIZZJONI - GURISDIZZJONI - KOLONJI - PRESKRIZZJONI - QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI - RENJU UNIT - STATI UNITI TA` L-AMERIKA
Summary
Ir-rikorrent kien gie mressaq quddiem il-Qrati biex jigi estradit ghall-istati Uniti ta` l-Amerika.il-Qorti ta` l-Appell Kriminali, fil-kors ta` dawn il-proceduri, kienet ordnat din l-estradizzjoni.Ir-rikorrent irrikorra lill-Prim'Awla tal-Qorti Civili billi ppretenda li din l-estradizzjoni tad-dittijiet fondamentali tieghu kif protetti mill-artikolu 43 tal-Kostituzzjoni ta` Malta. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qori Kostituzzjonali rriformat din is-sentenza billi ddecidiet illi in kwantu l-Qorti ta` l-Appell Kriminali fl-ordni taghha keinet iddikjaratli ma kellhiex gurisdizzjoni fuq i-kwitjoni jek ir-reat ghal-liema kient qieghda tintalab l-estradizzjoni tar-rikorrent kienx milqut bil-preskrizzjoni kienet skorretta. Il-Qorti Kostituzzjonali ghalhekk annullat din il-parti tas-sentenza tal-Qorti ta` l-Appell Kriminali u regghet batghet lir-rikorrent quddiem dik il-Qorti biex tigi deciza l-kwistjoni tal-preskrizzjoni tar-reat minnu ssollevata.Il-Qorti ddecidiet li fl-estensjoni tat-trattat ta` estradizzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Istati Uniti ta` l-Amerika, ghall-Malta fl-1933 ma kien hemm xejn ultra vires jew irregolari. Ir-referenza ghad-dominions f'dan it-trattat u frazijiet ohra fih uzati kienu evidentement jirreferu ghall-kolonji tar-Renju Unit, fosthom Malta. Il-Qorti inoltre ddecidiet li kien il-kompitu tal-Qorti ta` l-AppellKriminali li, qabel ma taghmel ordni ta` estradizzjoni, tara jekk ir-reat ghal-liema tintalab l-estradizzjoni kienx milqut bil-preskrizzjoni. In kwantu dik il-Qorti kienet, fil-proceduri meritu tar-rikors, iddeklinat li taghmel hekk, kisret id-drittijiet fondamentali tar-rikorrent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info