Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 354

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
JOSEPH M. FORMOSA NOE vs CAROL PERALTA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GHELUQ - PROCEDURI BIL-MIKTUB
Summary
Il-ligi tipprovdi li l-procedura bil-miktub f'kull kawza ghandha tigi maghluqa: fil-Qorti ta' l-ewwel grad fiz-zmien perentorju ta' sitt xhur u fil-Qorti fi grad ta' appell fiz-zmien perentorju ta' sena. Izda l-ligi tkompli tghid li l-proceduri bil-miktub ghandhom jitqiesu maghluqa kemm-il darba l-parti, li ma tkunx giet innotifikata b'att mehtieg ghall-gheluq tal-process tidher waqt is-smigh tal-kawza u ma taghtix l-eccezzjoni li l-proceduri bil-miktub ma gewx maghluqa u tghaddi jew xjentement thalli lil haddiehor jghaddi ghal atti ohra bla ma taghti dik l-eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info