Reference: Volume 81 (1997), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
12/05/1997
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
GIOVANNA MART MICHELANGELO TEHUAM NOE ET vs AWTORITA` TA` L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA' TA' L-IPPJANAR - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ESPROPRJAZZJONI - LEGITTIMU KONTRADITTUR - PERMESSI - PROPRJETA'
Summary
Din hija kawza fejn gie allegat li r-rikorrent kien qieghed isofri vjolazzjoni ghad-dritt fondamentali tieghu ta` proprjeta` u talab dikjarazzjoni li l-agir ta` l-Awtorita` ta` l-Ippjanar fir-rigwardtal-proprejta` tieghu kien jammonta ghal esproprjazzjoni minghajr kumpens. L-Awtorita` fost hwejjegohra, eccepiet li hija ma kinitx il-legittimu kontradditur f'din il-kawza. Il-Prim'Awla tal-QortiCivili cahdet dina l-eccezzjoni ta` l-Awtorita`. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. In kwantu lit-talba tar-rikorrent kienet li l-agir ta` l-Awotirta` kien jikkostitwixxi espropju tal-proprjeta`tieghu ma kienx il-kaz li din tigi lliberata mill-gudizzju. Ghalkemm seta` kien hemm organi ohra likienu ko-responsabbli ghall-allegat ksur ta` drittijiet fondamentali tar-rikorrent, in kwantu dan kien qieghed jallega li l-applikazzjoni tal-policies vigenti mill-Awtorita` ta` l-Ippjanar kienu qeghdin iwasslu ghal sitwazzjoni fejn huwa kien qieghed jigi pprivat mill-proprjeta` tieghu, dik l-Awtorita` giet sewwa citata in gudizzju biex tirrispondi ghall-allegat ksur tad-drittijiet tar-rikorrent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info