Reference: Volume 33B (1948), Part No. 1, Section 1, Page 242

Judgement Details


Date
12/04/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VINCENZO SPITERI vs ANTONIO HILI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANTIKRESI - APPELL LILL-MAESTA` TIEGHU R-RE FIL-KUNSILL PRIVAT - ART. 750 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - VALUR
Summary
Biex jinghata l-permess ghall-appell quddiem il-Maesta` Teighu r-Re fil-Kunsill Privat hemm bzonn lil-kwistjoni tkun ta` importanza kbira generali jew pubblika, li fl-opinjoni tal-Qorti jixraq li tigi mressqa quddiem dak il-Kunsill Privat. Fil-kaz gie ritentut li dik l-importanza ma tikkonkorriex.Biex imbaghad ikun hemm dritt ghal dan l-appell "as of right" hemm bzonn li l-valur involut ikun ta` mhux inqas minn £500. Jekk l-appell jigi mitlub mill-attur, dan il-valur jigi determiant mill-ammont li gie resistit b'success minghand il-konvenut; u jekk l-appell jigi mitlub mill-konvenut iridjappella. F'kaz ta` appell dwar kwistjoni jekk l-antikresi hix dritt reali jew personali, il-valurtal-fond antikretiku ma ghandux x'jaqsam, ghaliex il-kwistjoni ma tirrigwardax il-proprjeta` ta` dakil-fond. Ghalhekk il-valur huwa indeterminat. Meta l-valur huwa indeterminat jigu applikati per anologija d-dispozizzjonijiet tal-Ligi tal-Procedura Civili, bili tigi multiplikata r-renta ta` l-ahhar sena ghal 25 darba jekk id-dritt hu perpetwu, u billi jigi kalkulat l-ammont tar-renta ghaz-zmienli fadal jekk id-dritt ikun temporaneu. Imma jekk iz-zmien li jkun fadal ikun aktar minn 25 sena,japplika l-kriterju li jaghmel ghall-kaz ta` dritt perpetwu, li cjoe` multiplikata dik r-renta ghal25 darba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info