Reference: Volume 33B (1948), Part No. 1, Section 1, Page 230

Judgement Details


Date
08/03/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ANTONIO FALZON NE vs AVV DR EDGAR BUHAGIAR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNULLABILITA` - CITAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA
Summary
Hija notarja d-disitinzjoni bejn nullita` assoluta u nullita` relativa. Fl-ewwel kaz il-Qorti tintervjeni biss biex tikkonstata li l-att huwa assolutament null, u ghalhekk inezistenti mill-bidu tieghu; fit-tieni kaz tintervjeni biex tara jekk dak l-att, li guridikament jezisti, hux vizzjat, u f'kazaffermattiv tannullah. Fl-ewwel kaz ma hemmx bzonn ta` azzjoni appozita, u l-Qorti tista` tezaminal-kuntratt anki permezz ta` eccezzjoni; fit-tieni kaz tkun mehtiega azzjoni appozita biex l-att jigi annullat. Meta l-attur jagixxi taht il-prezunzjoni li l-att minnu kompjut huwa null assolutament, biex ihassar dak li sar permezz ta` dak l-att u l-parti avversarja teccepixxi l-ezistenza ta` dakl-att, il-Qorti ma ghandhiex issib ostakolu fl-ezistenza ta` dak l-att, u tista` tiehu konjizzjoni tat-talba minghajr ma hu mehtieg li dik it-talba tigi preceduta minn talba ghall-annullament ta` dakl-att; u ghalhekk l-att tac-citazzjoni li ma jkunux fih it-talba ghal dak l-annnullament ma hux irritwali. Il-konstatazzjoni jew dikjarazzjoni li l-Qorti taghmel fis-sentenza tista` ma tkunx tifformaparti mid-dispozitiv tas-sentenza, imma tkun f'parti ohra tas-sentenza meta l-Qorti tkun esprimietruhha b'mod li jfisser espressament li l-Qorti ghamlet dik il-konstazzjoni jew dikjarazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info