Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 925

Judgement Details


Date
07/04/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
ROMEA GIULIA FENECH PACE ET vs FRANCIS SCIBERRAS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LEX SCRIPTA" - KUMPENS GHALL-MILJORAMENTI - L-OBBLIGU TAL-BENEFIKATI F'KAZ TA' KONCESSJONI ENFITEWTIKA - PATT KOMMISSORJU TACITU
Summary
Jekk il-patt kommissorju tacitu tar-risoluzzjoni tal-enfitewsi ma japplikax fil-kaz ta' inadempjenzata' l-obbligu tal-benefikati f'sistema ta' ligijiet bhal dawk tas-"Due Sicilie" u tal-Italja (fil-kodici tal-1865) fejn dak l-obbligu kien ta' essenza fil-kuntratt u impost espressament mil-ligi oltre mill-konvenzjoni, "quanto magns" ma ghandux japplika fis-sistema patriju fejn dak l-obbligu jezisti biss jekk ikun stipulat. Il-Qrati taghna irribadew il-principju li skond il-ligi ta' Malta l-obbligu tal-benefikati ma jezistix hlief jekk ikun espressament stipulat u f'dan il-kaz huwa semplicement patt accessorju. Fis-sistema gudizzjarju malti, bhal fi Franza u l-pajjizi l-ohra li anke qabel il-"Code Napoleon", kellhom tradizzjoni antika ta' kodifikazzjoni, hija il-"lex scripta" li tiddominau mhux, bhal fil-pajjizi tal-Common Law, il-precedent. F'dan il-kaz il-Qorti minghajr ma dahlet fil-kwistjoni jekk sarux miljorament jew le, irriteniet illi, in difett ta' l-istipulazzjoni espressatal-fatt tad-dekadenza ghall-inadempienza fl-obbligu assunt mill-enfitewta li jimmiljora il-fond, dik id-dekadenza ma tavverax ruhha u c-censwalista m'ghandux azzjoni ghalih ghalkemm jista jkollu rimedji ohrajn. Jekk il-plus-valenza ghall-benefikati ghandha tithallas lill-enfitewta BISS fil-kazijiet ta' dekadenza taht l-artikoli 1605 u 1606, allura jista jigri li l-enfitewta mharrek ghad-devoluzzjoni bil-patt kommissorju tacitu ghal xi infrazzjoni izghar, u ghal bzonn minima, tal-pattijiet enfitewtici, u li jibqa inadempjenti, sia pure wara xi dilazjoni koncessa mill-Qorti ghall-purgazzjoni tal-mora taht l-artikolu 1111, ma jkunx jista ekwitattivament jigi ikkompensa tal-miljoramenti, ghaliex l-artikolu 1611 (1) kategorikament jeskludi il-kumpens hlief f'dawk iz-zewg kazijiet, naturalmentdejjem fin-nuqqas ta' konvenzjoni kuntrarja u il-gurisprudenza, imhabba in-natura tassattiva tal-art. 1611 (1) ma tkunx tista taghmel argini ghal dak l-aninniment da parti tad-dominus billi testendidik id-desposizzjoni ghall-kazijiet ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info