Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 989

Judgement Details


Date
04/06/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
JOHN PACE NOE ET vs CARMELA CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 155, KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 28, 38 U 40 TAL-KAP. 92. - ART. 634 (B), 692, 705, 706 U 709, KODICI CIVILI - FORMA - INKAPACITA' - KAPTAZJONI U SUGGESTJONI - KAWZALI - MUTISMU - NULLITA' - TESTAMENT - VIZZJU
Summary
Il-kawzali ghandha tigi mfissra car u sew fic-citazzjoni. Id-dikjarazzjoni annessa mac-citazzjoni,ghalkemm ma tistax tissuplixxi ghal nuqqas assolut fic-citazzjoni, tista' sservi sabiex tillumeggjal-kawzali dedotta. Id-disposizzjonijiet tal-ligi dwar il-forma tat-testmenti m'humiex normi ta' ordni pubbliku li l-Qrati huma obbligati jissollevaw "ex ufficio", ghaliex il-partijiet interessati jistghu jakkwotaw ruhhom ghal vizju anke ta' forma li jkunu jafu bih u jisegwixxu t-testment. Il-kapitazzjoni u suggestjoni, ghalkemm huma ammessi bhala motivi ta' impunjazzjoni tat-testmenti, m'humiexrikonoxxuti hlief bhala l-forma duplici tal-manifestazzjoni tad-dolo fu il-volonta' tad-disponenti fil-materja tat-testmenti. Ma hemm xejn kuntrarju li l-kapitazjoni u s-suggestjoni jigu prospettatibhala ipotesijiet subordinati fil-kaz ta' nuqqas ta' verifika ta' l-ipotesi izjed gravi ta' l-infermita' mentali. Meta min jimpunja testment imhabba vizju ta' forma jipprova l-kaz tieghu "prima facie", jew almenu jqanqal dubju serju u ragjonevoli jekk il-formalita' gietx rispettata, minn dak il-mument 'il quddiem jispetta lill-parti li tallega l-fatt posittiv tal-osservanza tal-forma illi tipprevaha. Ghall-finijiet ta' l-artikolu 38 tal-Kap 92 ma jaghmilx differenza jekk il-mutismu jkunx kongenitu jew le, u fit-tieni kaz ikun gej direttament minn xi trauma jew xi kondizzjoni ohra partikolariu lokalizzata ta' l-organi vokali jew indirettament minn xi marda f'partijiet ohra tal-gisem jew mid-depariment fiziku tat-trapass mortali. L-importanti huwa li t-testatur ma jkunx jista' jesprimi l-ideat tieghu bil-fomm.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info