Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 1, Page 135

Judgement Details


Date
24/02/1986
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
A.I.C. WALTER CARUANA MONTALDO GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA' "SEAFLOWER ENTERPRISES LIMITED" vs VICTOR LIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1407(2) - FORMALITAJIET MEHTIEGA "AD VALIDITATEM" - KONVENJU - NULLITA'
Summary
L-art. 1407 (2) tal-Kodici Civili jiddisponi li f'kaz li l-partijiet ma jiftehmux fuq iz-zmien tal-validita' ta' konvenju ta' bejgh, l-effett ta' dak il-konvenju jispicca meta jghaddu tliet xhur minndakinhar li l-bejgh ikun jista' jsir, kemm-il darba l-accettant ma jsejjahx lil dak li wieghed b'attgudizzjarju pprezentat qabel ma jghaddi z-zmien sabiex jaghmel il-bejgh kemm-il darba, fil-kaz li dak li jkun wieghed jonqos li jaghmel hekk, it-talba b'citazzjoni sabiex titwettaq il-weghda ma tigixipprezentata fi zmien tletin jum minn meta jaghlaq l-imsemmi zmien. Fil-kaz prezenti l-ittra ufficjali kienet ipprezentata f'isem l-attur personalment u mhux f'ism is-socjeta indikata fil-konvenju.Il-Qorti tirritjeni li l-formalitajiet fuq imsemmija rikjesti mill-art. 1407 (2) huma imposti mill-ligi a validatetem ta' kwalunkwe proceduri ghall-esekuzzjoni ta' konvenju ta' bejgh, u jekk ma jiguxosservati - tkun xi tkun ir-raguni - dan igib in-nullita' ta' l-stess proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info