Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 869

Judgement Details


Date
10/03/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
TONI PELLEGRINI NOMINE M.L.A. vs ONORO EDWARD S ARRIGO C.B.C. NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INSINDIKABILITA` TAL-QRATI - MALTA BROADCASTING AUTHORITY - OBBLIGAZZJONI
Summary
Fil-kaz tal-Malta Broadcasting Authority permezz tad-disposizionijiet tal-artikolu 11 tal-Ordinanzal-Eccellenza Tieghu l-Gvernatur gie moghti s-setgha li jordna lill-Awtorita` biex ixxandar jew ma ixxandarx xi programm. Setgha din, li una volta esercitata ma tistax tigi valjata mill-Qrati. Pero`m'hemm l-ebda disposizzjoni tal-Qrati u l-Qorti trid tezamina kaz b'kaz jekk hemm xi lokuzzjoni jewfrazi li minnha tista` tasal ghal-istess konkluzjoni per inferenza mehuda in konsiderazzjoni n-natura u l-estant tad-diskrezzjoni. Il-Malta Broadcasting Authority hija kostitwita bhala "watch dog" tal-benesseri pubbliku fir-ram specajlizzat taghha u hija investita b'diskrezzjoni ampja u qawwija permezz tal-kliem tas-subartikolu (2) tal-artikolu 7 fis-sens li hija u allura hija biss, ghandha tissodisfa ruhha, sa fejn hu possibli, li jigu osservati fit-trasmissjonijiet il-principji importanti kalendati f'dak is-subartikolu. Illum, amminstrattivament, l-"Awtorita" hija soggetta biss, minn kif jidher, ghall-poteri tal-Gvernatur, salv xi ingerenza tal-Ministru tal-Fiannzi fil-hrug tal-warrantsghas-sovvenzjonament taghha. Il-Qorti tqis l-allokazzjoni ta` "air time" bhala kuntratt u li bhalahekk jaqa` taht is-sindikabilita` tal-Qrati. L-inadempjenza fl-obbligazzjoni "di fare" ma tistax tigi ikkunsidrata biss fuq l-iskorta tal-prestazzjoni ezatta f'obbligazzjonijiet ohrjan bhal, per ezempju, il-pagament ta` somma ta` flus, imma trid tigi kkunsidrata f'kull kaz skond il-meriti u c-cirkostanzi partikolari tieghu. Kwalunkwe azzjoni ghall-esekuzzjoni specifika tkun inutili jekk ma tkunxeventualment risolvibbli f'azzjoni ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info