Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 864

Judgement Details


Date
10/03/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
RONALD PETRIE ET vs SEBASTIANO CIAPPARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - LUCRUM CESSANS - MEWT TA` TARBIJA
Summary
Skond il-ligi taghna d-danni li jistghu jigu risaciti huwa dawk li jkollhom fihom certa attwalita` jew almenu realta` biex hekk ikunu ta` l-istess natura tat-"telf u spejjes attwali". F'kaz ta` mewtghalhekk, il-Qorti ikun tista` taghti lill-werrieta xi haga oltre dawna t-telf u spejjes kemm il-darba bil-mewt tad-decujus, awtur taghhom, huma jkun attwalment tilfu jew juru li ser jitilfu xi haga minhabba t-telf derivanti mill-istess mewt, u cioe` mill-fatt li ma jibqghux jinqalghu u kwindi jintilfu l-paga jew qliegh iehor li qabel kien idahhal l-istess mejjet. Dan ifisser li jkun hemm certa dipendenza ta` l-eredi mill-awtur taghhom jew ahjar mill-qliegh li dan kien jaghmel jew ragjonevolment kien mistenni li jista` jibda jaghmel. Fil-kaz prezenti stante li l-mejjet kien tarbija ta` 10 xhur il-Qorti cahdet it-talba attrici ghal kumpens ta` telf ta` qliegh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info