Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section , Page 1312

Judgement Details


Date
16/10/1996
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
AVUKAT DOTTOR JOSEPH ZAMMIT MCKEON, BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA FORMOSA & CAMILLERI LTD. U DINA BHALA AGENTI MALTA TAS-SOCJETA ASSIKURATRICI ESTERA GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC., SSURROGAT FID-DRITTIJIET TA` L-ASSIGURAT TAGHHA S-SOCJETA CARMELO GAUCI LIMITED vs DAVID JONES U ALFRED POLLACCO, GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA VALLETTA FREIGHT SERVICE LIMITED, AGENTI MALTA TAS-SOCJETA ESTERA B PACORINI S.R.L. TRASPORTATURI TAL-MERKANZIJA DE QUA; U GODWIN ABELA, GHAN-NOM U IN RAPPRENZENTANZA TAS-SOCJETA THE CARGO HANDLING CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1630, 1899 TAL-KODICI CIVILI - AVVIZ LEGALI 28 TA` L-1973 - DIXXIPLINA TAL-KODICI CIVILI DWAR DEPOSITU U VETTURALI BL-ART JEW BIL-BAHAR - KAP. 170 TAL-LIGIJIET TA` MALTA (ILLUM ABBROGATA) - ORDINANZA DWAR PORTIJIET - REGOLAMENTI TA` L-1966 DWAR IL-PORTIJIET - RISKJU U RESPONSABBILITA` DWAR MERKANZIJA DEPOSITATA FIL-BERAH
Summary
Is-Socjeta` assikuratrici ssurogat fid-drittijiet ta` l-assikurat taghha agixxiet biex tirkupra danni konsistenti f'allegati nuqqasijiet minn konsenja. Sentenza parzjali fuq eskluzjoni ta` responsabbilita` naxxenti minn interpretazzjoni tar-regolament fuq imsemmi. Il-Qorti sabet illi l-kazjiet fejn merkanzija tigi ddepositata fil-berah mhux wiehed minn dawk il-kazijiet ta` ezenzjoni li jipprovdighalihom is-subartikolu 3 ta` l-artikolu 6 ta` l-Ordinanza fuq indikata u ghalhekk japplikaw ir-regoli generali tal-Kodici Civili illi jittrattaw dwar l-obbligazzjonijiet tad-depositarju kif ukollil-principju generali li r-riskju jibqa` mas-sid. Il-Qorti rriteniet illi dan m'ghandux iwassal ghal interpretazzjoni li jfissru li d-Direttur tal-Portijiet jew il-kuntrattur tieghu ma huwa qatt responsabbli u li m'ghandhomx japplikaw l-principji tal-Kodici Civili. Il-Qorti nterpretat u ddecidietfuq it-tifsir legali tal-kliem "taghbija f'unita` wahda" jew "merkanzija migbura f'unita` wahda". Mill-fatti ma rrizultax lill-Qorti li kienu jezistu l-elementi necessarji ghall-eskluzjoni mir-responsabbilita` fis-sens tar-regolament. L-Eccezzjoni trattati gew michuda u l-kawza kellha titkompla fuq il-meritu u l-eccezzjoni l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info