Referenza: Volum 47E (1963), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 1110

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/04/1963
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
ARTHUR GEORGE LAMBERT ET vs ANTHONY BUTTIGIEG PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"LUCRUM CESSANS" - ART. 1074, 1075 (1), 1080, 1082 (1) 1088 (2), 1089 U 1093 TAL-KODICI CIVILI - ART. 782 (B), 790 (2) U 961 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI - EREDI - GRAD TA` RESPONSABBILITA` - INTERPRETAZZJONI U PREZUNZJONI LEGALI - KAPACITA` TA` MARA MIZZEWGA LI TOQGHOD F'KAWZA - KWAZI DELITT - NULLITA' - OBBLIGU KONTRATTWALI TAL-LUKANDIER - RESPONSABBILITA` SOLIDALI - RESPONSABILITA'
Fil-Qosor
In-nuqqas ta` l-indikazzjoni espressa fil-kwalita` ta` eredi fl-att ta` citazzjoni ma tinnewtralizzax il-fatt li wiehed ikun effettivamnet tali. Huwa fil-htija kull min fl-eghmil tieghu ma juzax il-prudenza, id-dilgenza u l-hsieb ta` missier tajjeb tal-familja, u kull min ikun f'din il-htija, iwiegeb ghall-hsara li tigri b'din il-htija tieghu. In-nuqqas ta` prudenza jew diligenza ta` grad akbarminn l-ordinarja - dik ta` bonus pater familias - ma tirrendix lil min ikun hati ta` dan in-nuqqas korresponsabbli. Mhux lecitu li wiehed jistahba wara r-responsabbilita` ta` dak li jkun jidderigi x-xoghol, billi jghid li hu obda id-direzzjonijiet li gew lilu moghtija, meta jkun jaf li dik id-direzzjoni jew dak l-ordni mhux tajba u jistghu jkunu ta` periklu wisq serju. Ma hemm xejn inkompatibilibejn resposabbilita` kontrattwali u htija aquiliana. Jista` jkun hemm delitt jew kwazi delitt anke f'materja ta` obligazzjonijiet konvenzjonali. Id-dispozizzjonijiet li jirrendu persuna responsabbli tal-fatt ta` haddiehor, billi huma fondati fuq prezunzjoni legali ta` htija, ghandhom jircievu interpretazzjoni restrittiva; ghaliex il-prezunzjoni legali ta` htija, ghandhom jircievu interpetazzjoni restrittiva; ghaliex il-prezunzjonijiet legali, billi huma "di stretto diritto", ma jistghux jiguestizi minn kaz ghall-iehor. Jekk minhabba l-eghmil li jaghti lok ghad-danni xi hadd imut, il-Qorti tista`, flimkien mat-telf u spejjez attwali ikkagunati, taghti lill-werrieta tal-mejjet id-danni,bhal fil-kaz ta` nkapacita` totali ghal dejjem. Jekk il-bicca tal-hsara li kull wiehed ikun ikkaguna ma tkunx tista` tigi stabbilita`, min ikun bata l-hsara jista` jitlob il-hlas tal-hsara kollha minghand kull min irid minn dawk li jkun hadu sehem fiha, ukoll jekk ilkoll jew xi uhud minnhom ma kienux imxew dolozament, bla pregudizzju tal-jedd tal-konvenut li jdur kontra l-iehor jew l-ohrajn. Il-Qorti tista` tqassam fuq kull wiehed li jkun ha sehem fil-hsara s-somma mehtiega ghall-hlas ta` l-istess hsara, f'ishma ndaqs jew mhux indaqs skond ic-cirkostanzi, bla pregudizzju dejjem tal-jedd ta`dak li jbati l-hsara illi jitlob il-hlas tas-somma kollha minghand kull min irid minnhom, u dawn lejh ghandhom ilkoll jigu kkundannati "in solidum".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni