Reference: Volume 48B (1964), Part No. 1, Section 1, Page 364

Judgement Details


Date
22/06/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH, MAMO ANTHONY J.
Parties
RONALD PETRIE ET. vs SEBASTIANO CIAPPARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1088, 1089 KOD. CIV. - DANNI - KOLLIZJONI STRADALI - QTIL TA' TARBIJA TA' GHAXAR XHUR
Summary
Fl-artujiky 1088 il-Kodici Civili jikkontempla erba speci differenti ta' danni li ghandhom jigu risarciti, cioe 1) it-telf attwali li l-att ikun direttament ikkaguna lid-danneggat, 2) l-ispejjez li d-danneggat jigi kostrett li jinkorri minhabba l-hsara, 3) it-telf ta' paga jew qliegh attwali, u 4)it-telf ta' qliegh futur minhabba inkapacita permanenti. F'kaz partikulari, dawn l-erba specji ta'danni jistghu jirrikorru kollha; inkella tista tirrikorri biss wahda jew whud minnhom. Senjatamentm'hemm xejn fil-ligi li jezigi illi biex ikun hemm lok ghall-indenniz rigward ir-raba specje ta' danni, hemm bzonn bilfors li tirrikorri wkoll it-tielet specje. Il-ligi takkorda l-indenniz mhux lid-dipendenti tal-mejjet izda lill-eredi tieghu. Ghall-kalkolu tal-qliegh futur, m'hemm ebda regoli fissi jew kriterji assoluti u jehtieg ill f'kull kaz jitharsu c-cirkustanzi kollha partikulari tieghu.Izda l-Qorti mghandhiex tirrifjuta li taghti kumpens minhabba dawn id-diffikultajiet. Pero minhabba l-element inevitabbli ta' kongettura akbar l-ammont ghandu ikun moderat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info