Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 31

Judgement Details


Date
08/01/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
MARIANNA GAUCI vs NAZZARENO GAUCI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI ARRETRATI
Summary
Ghalkemm il-gudikati precedenti ghandhom jitqiesu bl-akbar rispett, dana pero` ma tfissirx illi l-kwisjtoni ma tistax tigi riezaminata fid-dawl ta` argomentazzjoni godda sottomessi mill-Qorti. Id-dritt ta` l-alimenti akkwistat b'sentenza ma jistax jigi ritenut modifikat jew mitluf minghajr decizjoni ohra li tiddikjarah hekk modifikat jew mitluf. Il-Qorti rriteniet li d-debitur ta` l-alimenti dovuti "officio judicis" jista` jitlob ukoll il-hlas ta` l-alimenti arrettrati, u b'hekk tbieghdet minndik il-gurisprudenza li kienet tirritieni li l-alimenti arrettrati dovuti "officio judicis" - ghad-distinzjoni ta` dawk dovuti "jure actionis" - ma jistghux jigu mitluba hlief fil-kaz li l-kreditur ta` l-alimenti jipprova li ghamel dejn biex imantni ruhu jew juri motiv gust ghaliex ma ezigihomx fiz-zmien illi messu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info