Reference: Volume 51A (1967), Part No. 1, Section 1, Page 44

Judgement Details


Date
30/01/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
ROSINA ARMLA ZERAFA vs GIUSEPPINA ZERAFA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BORD TAL-KERA - DIKJARAZZJONI FALZA - FORMA TAT-TALBA - NULLITA' - PROVA - RIMEDJU MOGHTI
Summary
Appell li fih tintalab ir-revoka u mhux ir-riforma ta` sentenza appellata mhux null peress li l-kapitas-sentenza decizi favur l-appellant ma setghax ikun hemm kwistjoni ta` appell minnhom u ma kienxjolqtu l-meritu. Fi kwalunkwe kaz tali difett ma jwassalx ghan-nullita` tal-appell imma ghall-korrezzjoni tal-petizzjoni. Fil-kaz ta` sentenza ta` sgumbrament tal-Bord tal-Kera ottenuta b'dikjarazzjoni falza l-ligi tipprovdi lill-persuna dannegjata b'zewg rimedji mill-liema dan jista` jaghzel; u cjoe` dak generali taht l-artikolu 43 tal-Kapitolu 109, u dak iktar limitat taht l-artikolu 12 tal-istess ligi. Fil-meritu kien hemm almenu dubbju jekk id-dikjarazzjoni tal-appellati maghmula fiz-zmien tas-sentenza originali kienetx falza. Id-dikjarazzjoni tal-parti fuq ir-rikors ghall-zgumbramenthi sufficjenti biex tirrendiha hatja ta` dikjarazzjoni falza. Imma stante li din hi responsabilita`ta` natura penali jehtieg li l-falzita` ta` dikjarazzjoni tigi pruvata minn min jallega bi grad rilevanti ta` certezza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info