Reference: Volume 49E (1965), Part No. 4, Section , Page 1238

Judgement Details


Date
23/02/1965
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCIS MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MILL-AVUKAT GENERALI TAL-KURUNA - ART. 394,425 (A) U (B) (III) TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 9 TAL-ATT XII TAL-1957 - ART.14 TAL-KAP. 109 (QIRDA TAL-KUMMERC FIL-PROSTITUZZJONI) - KANCELLAMENT TA' LICENZI - LIBERAZZJONI KUNDIZZJONATA - NULLITA' TA' SENTENZA
Summary
Biex il-Qorti taghti sentenza formalment valida kontra l-imputat hija trid tghid il-fattijiet li taghhom l-imputat ikun gie misjub hati u trid taghti l-piena u ssemmi l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat. Il-Persuna misjuba hatja ghandha dejjem appell minn sentenza tal-Qorti tal-Magistrati.L-avukat Generali tal-Kuruna ghandu appell fost il-kazijiet tassattivi ndikati mill-ligi, meta l-piena moghtija mill-qorti Inferjuri fil-kwalita' jew kwantita ma tkunx dik kontemplata mill-ligi ghar-reat li fuqu l-persuna misjuba hatja tkun giet kundannata. F'kaz ta' appell mill-Avukat tal-Kuruna,it-talba ghandha tkun ghar-riforma tas-sentenza billi tigi korretta l-"piena" li tkun erronjament applikata mill-ewwel Qorti u konfermata ghall-kumplament. Ma ghandhiex tintalab li s-sentenza tigi mhassra bhala nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info