Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 650

Judgement Details


Date
12/01/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
L-ISPIZJAR ANTHONY DARMENIA, NE ET NE vs ONOREVOLI DOTTOR GIORGIO BORG OLIVIER NE ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ARBITRATION TRIBUNAL" - "CIVIL SERVANTS" - "MALTA GOVERNMENT JOINT COUNCIL" - "PUBLIC POLICY" - ATT "JURE IMPERII" - DISKREZZJONI MINISTERJALI - GURISDIZZJONI - KABINETT - ORDNI PUBBLIKU
Summary
Meta l-Qorti tigi konfrontata b'eccezzjoni ta` difett ta` gurisdizzjoni fi kwalunkwe kawza, ghandhaqabel xejn tfittex u tara li ma tezonerax ruhha jekk ragunijiet ta` ordni pubbliku jew statutari, majipprekludhiex li tiehu konjizzjoni bhala tribunal ordinarju tal-kontroversja li tigi istitwita quddiemha. L-istituzzjoni tal-procedura quddiem l-"Arbitration Tribunal" hija diskrezzjonali ghall-Ministru skond il-kaz li jipprezenta quddiemu. Huwa l-kabinet li jfassal il-policy tal-Gvern. ir-rapport bejn l-istat u l-impjegat huma unilaterali u mhux kontrattwali u minnhom ma titnissilx bejniethomreciprocita` ta` drittijiet u doveri. Ir-relazzjonijiet bejn l-impjegat u l-Kuruna huwa purament volontarji u l-impjegat m'ghandux dritt jagixxi lanqas jekk ikun intervjena kuntratt specifiku. In-nomina ta` funzjonarju pubbliku hija att majestatiku u ezercitat mill-Kuruna "jure Imperii" u kwindihija ta` anologa natura r-rimunerazzjoni tal-impjegat li tiddependi fuq dik in-nomina. Dikjarazzjoni ta` Policy tal-Gvern mhijiex sindakabbli mit-Tribunali jekk ma jigix pruvat li saret minghajr awtorita` jew il-forma preskritta. L-istat tad-duttrina guridika u tal-gurisprudenza dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Kuruna u l-impjegat Civili huwa nkostanti u konfus fis-sens li hemm diversi pronunzjament ta` awtoritajiet gudizzarji u amministrattivi li qeghdin jinvokaw ir-rimedju biex l-impjegat pubbliku jkun jista` jitlob quddiem il-Qrati d-drittijiet tieghu b'mod specjali rigward salarji lilu spettanti u licenzjament ingust.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info