Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 230

Judgement Details


Date
16/09/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PAUL MIZZI vs AVUKAT GENERALI U B'DIGRIET TAT-23 TA` GUNJU, 1993, GIE MSEJJAH FIL-KAWZA L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL F' - DIVJET TA' - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - PRODUZZJONI TA' - SMIEGH XIERAQ - XHUD
Summary
Fi proceduri ta` appell kriminali li l-akkuzat talab il-produzzjoni ta` xhud. Il-Qorti ta` l-AppellKriminali cahditlu din it-talba. Ir-rikorrent issa allega li din ic-cahda, ibbazata fuq l-art. 424tal-Kap. 9, kienet tammonta ghan-negozzazzjoni tad-dritt tieghu ghal smigh xieraq. Il-Prim`Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti rriteniet li d-difiza kienet inghatat kull opportunita` quddiem il-Qrati tal-Magistrati biex tipproduci x-xhieda taghha. Il-fatt li dak ma ghamlitux ma jwassals ghall-ksur tal-principju dwar smigh xieraq meta ma giex lilu permess tipproduci x-xhud fl-appell. L-artikolu 424 tal-Kap. 9 ma jivvjolax il-principju tas-smigh xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info