Reference: Volume 75 (1991), Part No. 3, Section 2, Page 737

Judgement Details


Date
04/10/1991
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
C vs D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT TA' INIBIZZJONI - ORDNI SKOND L-ART. 470A TAL-KAP. 12 - PARTIKOLARIJIET MEHTIEGA
Summary
L-iskop tal-Mandat ta' inibizzjoni hu dak li jzomm persuna milli tibda jew tissokta tibni bini jew xoghol iehor ikun li jkun, inkella milli thott jew taghmel tibdil f'bini jew xoghol iehor, jew li jzomm persuna milli tidhol f'fond jew lok, jew li taghmel xi haga, tkun li tkun, li tista' tkun ta' hsara lill-parti li titlob il-hrug tal-mandat. L-artikolu gdid bin-numru 470AA jawtorizza lill-Qorti li wara talba apposita taghti ordni li tipprojbixxi lill-konjugi milli jbiegh proprjeta immobiljari jew "shares" f'socjeta' kummercjali u inoltre tipprojbixxi aljenazzjoni simili minn socjeta' kummercjali li fiha l-istess konjugi ikun azzjonist maggjoritarju; lanqas jista' jiggrava l-beni b'xi djun.L-artikolu il-gdid igib in-nullita' ta' dak li jkun sar kontra l-provvedimenti tieghu, haga li fil-mandat ta' inibizzjoni ma hiex kontemplata. Il-mandat ta' inibizzjoni kawtelatorju irid isir b'rikors li fih irid ikun hemm diversi rekwiziti elenkati u b'formula apposita' li takkumpanja t-talba. Il-hrug ta' l-ordni taht l-art. 470A ma jezigix li jigi segwit b'citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info